Opiekunowie naukowi

Tematyka prac dyplomowych prowadzonych w IAiIS

Prace dyplomowe prowadzone przez IAiIS (także pod opieką pracowników spoza Instytutu) muszą mieścić się w zakresie tematycznym specjalności studiowanej przez studenta oraz w zakresie kompetencji pracowników Instytutu. Orientację w tej drugiej kwestii może ułatwić zapoznanie się z zespołami naukowymi Instytutu. W razie wątpliwości pytania należy kierować do wicedyrektora ds. nauczania.

Charakterystyka zespołów naukowych IAiIS

Wybór opiekunów prac dyplomowych – procedura (studia stacjonarne)

 • Wybór opiekunów odbywa się w terminach i wg procedury wyznaczonej przez Dziekana: pod koniec semestru dla prac inżynierskich (opieka od początku kolejnego semestru) oraz na początku semestru dla prac magisterskich.
 • Od semestru 22L tematy prac są publikowane w systemie USOS-APD i procedura wyboru tematu oraz opiekuna będzie prowadzona z użyciem tego systemu, wg instrukcji publikowanej przez Dziekana.
 • Student powinien wybrać opiekuna pracy inżynierskiej pod koniec 5. semestru studiów 1. stopnia, a opiekuna pracy magisterskiej na początku 1. semestru studiów 2. stopnia (lub na początku 2. semestru, jeśli zmienił specjalność i pierwszy semestr poświęca na nadrobienie przedmiotów podstawowych nowej specjalności). Brak opiekuna nie skutkuje żadną karą, lecz student nie mający opiekuna nie może zaliczać pracowni problemowych/dyplomowych ani seminariów dyplomowych.
 • Studenci, którzy w okresie wyboru tematów i opiekunów przebywają za granicą (np. na stypendiach), mogą "dogadać się" z kandydatem na opiekuna korespondencyjnie.

Opiekunowie z IAiIS

 • W przypadku opiekunów z IAiIS wyboru dokonuje się z ogłoszonej listy tematów, z zachowaniem ustalonych dla poszczególnych pracowników limitów przyjęć.

Opiekunowie spoza IAiIS

 • Decyzje o zaakceptowaniu tematu spoza IAiIS wymagają konsultacji z odpowiednimi profesorami, nie będą zatem wydawane od ręki, lecz zwykle dopiero po kilku dniach. Dlatego takie tematy muszą być wpisane przez nauczycieli – kandydatów na opiekunów na listę dla odpowiedniej specjalności odpowiednio wcześnie. Proponowany temat pracy musi mieścić się w zakresie kompetencji naukowych IAiIS i w zakresie merytorycznym specjalności, na której studiuje dyplomant.
 • Ponieważ odmowy akceptacji tematu zdarzają się, student ubiegający się o zgodę na taki temat musi przed upływem okresu wybierania opiekunów upewnić się, czy zgodę otrzymał.

Naruszenie terminu wyboru tematu/opiekuna

 • Ponieważ termin wyboru tematu i opiekuna pracy dyplomowej jest wyznaczony przez Dziekana, nie może być zmieniony przez wicedyrektora ds. nauczania.
 • O ewentualną zgodę na tzw. przywrócenie terminu występować można z dobrze umotywowanymi wnioskami do Prodziekana ds. Nauczania.

Zmiana opiekuna lub tematyki pracy dyplomowej (studia stacjonarne)

 • Zmiana opiekuna naukowego w trakcie procesu dyplomowania wymaga zgody dotychczasowego i nowego opiekuna oraz wicedyrektora ds. nauczania.
 • Od strony formalnej zmiana opiekuna lub tematu wymaga złożenia podania adresowanego do wicedyrektora ds. nauczania. Na podaniu o zmianę tematu swoją zgodę musi potwierdzić opiekun naukowy. Jeśli zmieniony ma być opiekun, zgodę muszą potwierdzić obaj opiekunowie: poprzedni i nowy. Jeśli któryś z opiekunów jest spoza IAiIS, zgodę wyrazić musi także wicedyrektor ds. nauczania instytutu opiekuna.
 • Razem z podaniem złożyć trzeba także nową deklarację wyboru opiekuna i tematu.
 • Zmiana opiekuna jest możliwa wyłącznie od początku semestru. Nie będzie udzielana zgoda na zmianę opiekuna w czasie semestru.
 • Zmiana tematyki pracy dyplomowej, gdy proces dyplomowania jest już zaawansowany, wymaga powtórzenia co najmniej ostatniego seminarium dyplomowego.
 • Po zmianie opiekuna wymagane jest zaliczenie co najmniej ostatniej pracowni dyplomowej pod nową opieką; nowy opiekun naukowy może jednak zażądać powtórzenia większej liczby pracowni problemowych/dyplomowych.