Opiekunowie naukowi

Tematyka prac dyplomowych prowadzonych w IAiIS

Prace dyplomowe prowadzone przez IAiIS (także pod opieką pracowników spoza Instytutu) muszą mieścić się w zakresie tematycznym specjalności studiowanej przez studenta oraz w zakresie kompetencji pracowników Instytutu. Orientację w tej drugiej kwestii może ułatwić zapoznanie się z zespołami naukowymi Instytutu. W razie wątpliwości pytania należy kierować do wicedyrektora ds. nauczania.

Charakterystyka zespołów naukowych IAiIS

Wybór opiekunów prac dyplomowych – procedura (studia stacjonarne)

 • Wybór opiekunów odbywa się w terminach i wg procedury wyznaczonej przez Dziekana: pod koniec semestru dla prac inżynierskich (opieka od początku kolejnego semestru) oraz na początku semestru dla prac magisterskich.
 • Od semestru 22L tematy prac są publikowane w systemie USOS-APD i procedura wyboru tematu oraz opiekuna będzie prowadzona z użyciem tego systemu, wg instrukcji publikowanej przez Dziekana.
 • Student powinien wybrać opiekuna pracy inżynierskiej pod koniec 5. semestru studiów 1. stopnia, a opiekuna pracy magisterskiej na początku 1. semestru studiów 2. stopnia (lub na początku 2. semestru, jeśli zmienił specjalność i pierwszy semestr poświęca na nadrobienie przedmiotów podstawowych nowej specjalności). Brak opiekuna nie skutkuje żadną karą, lecz student nie mający opiekuna nie może zaliczać pracowni problemowych/dyplomowych ani seminariów dyplomowych.
 • Studenci, którzy w okresie wyboru tematów i opiekunów przebywają za granicą (np. na stypendiach), mogą "dogadać się" z kandydatem na opiekuna korespondencyjnie.

Opiekunowie z IAiIS

W przypadku opiekunów z IAiIS wyboru dokonuje się spośród tematów ogłoszonych w USOS-APD, z zachowaniem ustalonych dla poszczególnych pracowników limitów przyjęć.

Opiekunowie spoza IAiIS

Wybór opiekuna spoza IAiIS odbywa się wg tej samej procedury obowiązującej na całym Wydziale, z użyciem USOS-APD. Studenci nie muszą ubiegać się o żadne specjalne zgody, natomiast nauczyciel zgłaszający temat powinien upewnić się, iż jego przełożeni nie mają nic przeciwko temu by objął on opieką studentów dyplomujących się w innym instytucie.

 • Zgłaszane tematy powinny być przypisane przez zgłaszających do odpowiedniej specjalności. Proponowany temat pracy musi mieścić się w zakresie kompetencji naukowych IAiIS i w zakresie merytorycznym specjalności, na której studiuje dyplomant. 
 • Tematy – zgodnie z ogólną procedurą – podlegają zatwierdzeniu przez kierownika kierunku/specjalności i dopiero po zatwierdzeniu są udostępniane studentom. Ponieważ odmowy akceptacji tematu zdarzają się, student chcący otrzymać taki temat musi przed upływem okresu wybierania opiekunów upewnić się, czy temat został zatwierdzony
 • Wniosek o przydzielenie tematu studentowi składa w USOS-APD kandydat na opiekuna. Wniosek taki jest z zasady akceptowany, odmowa może nastąpić jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

Naruszenie terminu wyboru tematu/opiekuna

 • Ponieważ termin wyboru tematu i opiekuna pracy dyplomowej jest wyznaczony przez Dziekana, nie może być zmieniony przez wicedyrektora ds. nauczania.
 • O ewentualną zgodę na tzw. przywrócenie terminu występować można z dobrze umotywowanymi wnioskami do Prodziekana ds. Nauczania.

Zmiana opiekuna lub tematyki pracy dyplomowej (studia stacjonarne)

 • Zmiana opiekuna naukowego w trakcie procesu dyplomowania wymaga zgody dotychczasowego i nowego opiekuna oraz wicedyrektora ds. nauczania.
 • Od strony formalnej zmiana opiekuna lub tematu wymaga złożenia podania adresowanego do wicedyrektora ds. nauczania. Na podaniu o zmianę tematu swoją zgodę musi potwierdzić opiekun naukowy. Jeśli zmieniony ma być opiekun, zgodę muszą potwierdzić obaj opiekunowie: poprzedni i nowy. Jeśli któryś z opiekunów jest spoza IAiIS, zgodę wyrazić musi także wicedyrektor ds. nauczania instytutu opiekuna.
 • Jeśli nowy temat nie jest udostępniony studentom w USOS-APD, musi on być zatwierdzony przez odpowiedniego kierownika kierunku/specjalności.
 • Zmiana opiekuna jest możliwa wyłącznie od początku semestru. Nie będzie udzielana zgoda na zmianę opiekuna w czasie semestru.
 • Zmiana tematyki pracy dyplomowej, gdy proces dyplomowania jest już zaawansowany, wymaga powtórzenia co najmniej ostatniego seminarium dyplomowego.
 • Po zmianie opiekuna wymagane jest zaliczenie co najmniej ostatniej pracowni dyplomowej pod nową opieką; nowy opiekun naukowy może jednak zażądać powtórzenia większej liczby pracowni problemowych/dyplomowych.