Opiekunowie naukowi

Wybór specjalności

Prace dyplomowe prowadzone przez IAiIS (także pod opieką pracowników spoza Instytutu) muszą mieścić się w zakresie tematycznym specjalności studiowanej przez studenta oraz w zakresie kompetencji pracowników Instytutu. Orientację w tej drugiej kwestii może ułatwić zapoznanie się z zespołami naukowymi Instytutu. W razie wątpliwości pytania należy kierować do wicedyrektora ds. nauczania.

Charakterystyka zespołów naukowych IAiIS

Wybór opiekunów prac dyplomowych – procedura

 • Wybór opiekunów odbywa się w terminach wyznaczonych przez Dziekana: pod koniec semestru dla prac inżynierskich (opieka od początku kolejnego semestru) oraz na początku semestru dla prac magisterskich.
 • Wyboru dokonuje się przez złożenie deklaracji wyboru opiekuna na druku obowiązującym w IAiIS, podpisanej przez kandydata na opiekuna. Na deklaracji musi być umieszczony numer albumu studenta.
 • Uwaga: deklaracje złożone po terminie nie będą przyjmowane.
 • Student powinien wybrać opiekuna pracy inżynierskiej pod koniec 5. semestru studiów 1. stopnia, a opiekuna pracy magisterskiej na początku 1. semestru studiów 2. stopnia (lub na początku 2. semestru, jeśli zmienił specjalność i pierwszy semestr poświęca na nadrobienie przedmiotów podstawowych nowej specjalności). Brak opiekuna nie skutkuje żadną karą, lecz student nie mający opiekuna nie może zaliczać pracowni problemowych/dyplomowych ani seminariów dyplomowych.
 • Studenci, którzy w okresie wyboru tematów i opiekunów przebywają za granicą (np. na stypendiach), mogą "dogadać się" z kandydatem na opiekuna korespondencyjnie. Informację o takim ustaleniu tematu i opiekuna obie strony – i student, i kandydat na opiekuna – powinny przesłać do wicedyrektora ds. dydaktycznych. Po powrocie do kraju student jest obowiązany niezwłocznie złożyć pisemną deklarację wyboru tematu z podpisem opiekuna.

Opiekunowie z IAiIS

 • W przypadku opiekunów z IAiIS wyboru dokonuje się z ogłoszonej listy tematów, z zachowaniem ustalonych dla poszczególnych pracowników limitów przyjęć.

Opiekunowie spoza IAiIS

 • Decyzje o zaakceptowaniu wyboru tematu i opiekuna spoza IAiIS wymagają konsultacji z odpowiednimi profesorami, nie będą zatem wydawane od ręki, lecz zwykle dopiero po kilku dniach. W takim przypadku należy zatem najpóźniej w ogłoszonym terminie przesłać propozycję tematu wraz z krótkim opisem (1 akapit) i danymi opiekuna (personalia, instytut) oraz informacją, na jakiej specjalności się studiuje (I.SID czy AiR) na adres tomasz.traczyk@pw.edu.pl.
 • Tematyka prac zgłaszana przez opiekunów spoza IAiIS wymaga akceptacji odpowiedniego profesora z IAiIS: kierownika specjalności w przypadku prac inżynierskich, kierownika odpowiedniego zespołu naukowego w przypadku prac magisterskich. Wśród pracowników IAiIS musi także być znaleziony odpowiedni kandydat na recenzenta pracy. Proponowany temat pracy musi zatem mieścić się w zakresie kompetencji naukowych pracowników IAiIS i w zakresie merytorycznym specjalności, na której studiuje dyplomant. Jeśli te warunki nie są spełnione lub temat nie zyska ww. akceptacji, wniosek o zgodę na taki temat jest odrzucany.
 • Ponieważ odmowy akceptacji tematu zdarzają się, student ubiegający się o zgodę na taki temat musi przed upływem okresu wybierania opiekunów upewnić się, czy zgodę otrzymał, a jeśli nie – postępować dalej według normalnej procedury.
 • Od strony formalnej wybór opiekuna naukowego spoza IAiIS przez studenta ze specjalności prowadzonych przez IAiIS wymaga zgody wicedyrektorów d/s dydaktycznych instytutu opiekuna i IAiIS. W celu uzyskania tej zgody należy zatem przedstawić w sekretariacie dydaktycznym IAiIS formularz wyboru opiekuna (obowiązujący w IAiIS), z wpisaną tematyką pracy dyplomowej, potwierdzony przez opiekuna oraz wicedyrektora d/s dydaktycznych instytutu opiekuna.
 • W przypadkach, gdy temat proponowany przez opiekuna spoza IAiIS nie został zgłoszony w ogłoszonym terminie, zgoda na taką opiekę nie będzie udzielana.
 • Uwaga: jeden opiekun spoza IAiIS może semestralnie przyjąć tylko jednego podopiecznego studenta ze specjalności prowadzonych przez IAiIS.
 • Uwaga: wybranie opiekuna z Instytutu Telekomunikacji wymaga przejścia skomplikowanej procedury biurokratycznej w tym instytucie. IAiIS nie uczestniczy w tej procedurze.

Naruszenie terminu wyboru tematu/opiekuna

 • Ponieważ termin wyboru tematu i opiekuna pracy dyplomowej jest wyznaczony przez Dziekana, nie może być zmieniony przez wicedyrektora ds. nauczania.
 • O ewentualną zgodę na tzw. przywrócenie terminu występować można z dobrze umotywowanymi wnioskami do Prodziekana ds. Nauczania.
 • W warunkach przywróconego terminu wyboru można dokonywać wyłącznie spośród opiekunów z IAiIS i tematów ogłoszonych przez Instytut. Nie będzie udzielana zgoda na opieki spoza IAiIS ani na własne/nowe tematy, ponieważ wymaga to zatwierdzania tematu, na co nie ma już czasu.

Zmiana opiekuna lub tematyki pracy dyplomowej

 • Zmiana opiekuna naukowego w trakcie procesu dyplomowania wymaga zgody dotychczasowego i nowego opiekuna oraz wicedyrektora ds. nauczania.
 • Od strony formalnej zmiana opiekuna lub tematu wymaga złożenia podania adresowanego do wicedyrektora ds. nauczania. Na podaniu o zmianę tematu swoją zgodę musi potwierdzić opiekun naukowy. Jeśli zmieniony ma być opiekun, zgodę muszą potwierdzić obaj opiekunowie: poprzedni i nowy. Jeśli któryś z opiekunów jest spoza IAiIS, zgodę wyrazić musi także wicedyrektor ds. nauczania instytutu opiekuna.
 • Razem z podaniem złożyć trzeba także nową deklarację wyboru opiekuna i tematu.
 • Zmiana opiekuna jest możliwa wyłącznie od początku semestru. Nie będzie udzielana zgoda na zmianę opiekuna w czasie semestru.
 • Zmiana tematyki pracy dyplomowej, gdy proces dyplomowania jest już zaawansowany, wymaga powtórzenia co najmniej ostatniego seminarium dyplomowego.
 • Po zmianie opiekuna wymagane jest zaliczenie co najmniej ostatniej pracowni dyplomowej pod nową opieką; nowy opiekun naukowy może jednak zażądać powtórzenia większej liczby pracowni problemowych/dyplomowych.