Zgłaszanie tematów prac inżynierskich - semestr 2022L

Warunki zgłoszenia

Opiekunami prac inżynierskich mogą być osoby, które mają co najmniej stopień doktora lub co najmniej dwuletni staż pracy na PW.

Limity przyjęć podopiecznych na studiach I stopnia wynoszą 6 osób rocznie, 4 semestralnie. Dla osób na niepełnych etatach limity te są odpowiednio zredukowane.

Zgłaszanie tematów w APD

 1. Zalogować się do systemu APD https://apd.usos.pw.edu.pl/.
 2. W zakładce MOJE PRACE wybrać z menu MOJE TEMATY / lista, a następnie przycisk [Dodaj nowy temat].
 3. Wpisać dane proponowanego tematu:
  • temat i opis pracy (opis jest obowiązkowy);
  • typ pracy: "inżynierska";
  • specjalności/kierunki dla których chcemy proponować temat (może ich być kilka), interesujące nas są:
   • AR - Automatyka i Robotyka,
   • IN-IOP - Inżynieria Oprogramowania,
   • IN-SZI - Sztuczna Inteligencja;
  • informacje organizacyjne jeśli potrzebne;
  • jednostka organizacyjna: 1030 WEiTI, zasięg widoczności "Widoczny w obrębie jednostki tematu";
  • status tematu "dostępny";
  • pole "ukryj" zostanie zaznaczone automatycznie do czasu zatwierdzenia tematu.
 4. Użyć przycisku [Zapisz].

Szczegółową instrukcję zamieszczono tutaj.

Zatwierdzanie tematów prac

Zgłoszone tematy zostaną "odgórnie" przedstawione do zatwierdzenia kierownikom specjalności/kierunków. Tylko tematy zatwierdzone będą widoczne dla studentów.

UWAGA! Po zatwierdzeniu tematu przez odpowiedniego kierownika dokonywanie modyfikacji zgłoszenia tematu nie będzie już możliwe, można jednak będzie temat usunąć.

Wybór tematów przez studentów

Studenci mogą wybierać wyłącznie tematy zgłoszone dla studiowanych przez nich specjalności/kierunków i zatwierdzone przez odpowiedniego kierownika.

Autor tematu pracy uzgadnia wybór tematu ze studentem i zgłasza fakt przyjęcia studenta pod opiekę za pomocą APD, co opisano w dziale Wybór dyplomantów.