Seminaria i pracownie problemowe/dyplomowe

 • Pracownie problemowe/dyplomowe trzeba odrabiać w określonej kolejności, po jednej w semestrze. Jeśli student chce w jednym semestrze odrobić dwie pracownie, musi mieć na to zgodę opiekuna, udzieloną z góry, tj. na początku semestru, i uzasadnioną merytorycznie. W przypadku braku takiej zgody zaliczana będzie tylko pierwsza z pracowni.
 • Seminarium Dyplomowe Magisterskie 2 (SDM2) jest w IAiIS prowadzone w nietypowy sposób. Studenci uczestniczą w seminariach naukowych odpowiedniego zespołu naukowego – zwykle tego do którego należy opiekun naukowy danego studenta (studenci mający opiekunów spoza IAiIS powinni uzgodnić wybór zespołu z wicedyrektorem IAiIS d/s dydaktycznych). W ramach tych seminariów wygłaszają prezentacje dotyczące swojej pracy dyplomowej. O termin i miejsce odbywania się seminariów należy pytać opiekuna naukowego (studenci mający opiekunów spoza IAiIS powinni zasięgnąć informacji w Sekretariacie Dydaktycznym IAiIS).
 • Uwaga: Studenci przystępujący do seminariów dyplomowych SDI oraz SDM1 muszą mieć sprecyzowaną tematykę pracy dyplomowej. Na seminariach tych jest bowiem wymagane przedstawienie zadania dyplomowego oraz koncepcji jego rozwiązania. Niemożność przedstawienia tych wywodów skutkuje niezaliczeniem seminarium.
 • Student odrabiający seminarium dyplomowe lub pracownię dyplomową/problemową musi mieć opiekuna naukowego.
 • Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem studiów w PW obecność na seminariach jest obowiązkowa, zatem każda nieusprawiedliwiona nieobecność może być podstawą odmowy zaliczenia przedmiotu.
 • Studenci przypisani do IAiIS muszą w przypadku pracowni dyplomowych/problemowych deklarować grupy prowadzone przez IAiIS (zwykle oznaczone numerem 100), nawet jeśli ich opiekun naukowy jest z innego instytutu.
 • Sprawozdania z pracowni problemowych/dyplomowych należy dostarczyć do sekretariatu dydaktycznego IAiIS (pok. 518) do ostatniego dnia zajęć danego semestru. Sekretariat rejestruje składane sprawozdania; po upływie ww. terminu sprawozdania nie będą przyjmowane!
  W semestrze 20L sprawozdania należy wysyłać pocztą elektroniczną wprost do opiekunów naukowych, z zachowaniem terminu, tj. do ostatniego dnia zajęć semestru. Jeśli ocena z pracowni nie zostanie przekazana do sekretariatu dydaktycznego do dnia 30 czerwca, pracownia nie będzie zaliczona, gdyż po tym terminie protokoły zostaną zamknięte przez dziekanat.
 • W przypadku pracowni kończących proces dyplomowania danego stopnia (PDI2, PDYM, ESDP2, EMSC4) po złożeniu pracy dyplomowej zaliczenie następuje automatycznie. Sprawozdania z tych pracowni należy zatem składać tylko wtedy, gdy zaliczenie ma nastąpić wcześniej (zwykle o semestr) od złożenia pracy dyplomowej.
  Przypomnieć trzeba, że podstawowym warunkiem zaliczenia tych pracowni bez złożenia pracy dyplomowej jest uznanie przez opiekuna naukowego, że praca dyplomowa jest bliska ukończenia – tak też jest to interpretowane przez Dziekana. Złożenie sprawozdania jest tylko warunkiem dodatkowym. Dlatego w takim przypadku na sprawozdaniu przed jego dostarczeniem do sekretariatu opiekun naukowy musi zamieścić adnotację o treści "Stwierdzam, że praca dyplomowa jest bliska ukończenia", potwierdzoną podpisem.
  Sprawozdania takie powinny zawierać:
  • spis treści pracy dyplomowej,
  • streszczenie pracy dyplomowej (max. 1 strona),
  • inne treści – tylko na życzenie opiekuna naukowego.