Seminaria i pracownie problemowe/dyplomowe

Pracownie problemowe/dyplomowe trzeba odrabiać w określonej kolejności, po jednej w semestrze. Jeśli student chce w jednym semestrze odrobić dwie pracownie, musi mieć na to zgodę opiekuna, udzieloną z góry, tj. na początku semestru, i uzasadnioną merytorycznie. W przypadku braku takiej zgody zaliczana będzie tylko pierwsza z pracowni.

Seminaria SDM2 są w IAiIS zorganizowane nietypowo: dyplomanci chodzą na seminaria zespołu naukowego opiekuna lub – jeśli opiekun jest z innego instytutu – zespołu właściwego merytorycznie, wskazanego przez wicedyrektora ds. nauczania. Seminaria odbywają się w następujących zespołach:

Uwaga: Studenci przystępujący do seminariów dyplomowych SDM1 muszą mieć sprecyzowaną tematykę pracy dyplomowej. Na seminariach tych jest bowiem wymagane przedstawienie zadania dyplomowego oraz koncepcji jego rozwiązania. Niemożność przedstawienia tych wywodów skutkuje niezaliczeniem seminarium. Przystąpienie do SDI oraz SDM2 wymaga, by praca była na tyle bliska ukończenia, iż w ramach seminarium można przedstawić prezentację przygotowywaną na obronę.

Student odrabiający seminarium dyplomowe lub pracownię dyplomową/problemową musi mieć opiekuna naukowego.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem studiów w PW obecność na seminariach jest obowiązkowa, zatem każda nieusprawiedliwiona nieobecność może być podstawą odmowy zaliczenia przedmiotu.

Studenci przypisani do IAiIS muszą w przypadku pracowni dyplomowych/problemowych deklarować grupy prowadzone przez IAiIS (zwykle oznaczone numerem 100), nawet jeśli ich opiekun naukowy jest z innego instytutu.

Sprawozdania z pracowni problemowych/dyplomowych wysyłać pocztą elektroniczną wprost do opiekunów naukowych, z zachowaniem terminu, tj. do ostatniego dnia zajęć semestru. 

W przypadku pracowni kończących proces dyplomowania danego stopnia (PDI2, PDYM, ESDP2, EMSC4) po złożeniu pracy dyplomowej zaliczenie następuje automatycznie. Sprawozdania z tych pracowni należy zatem składać tylko wtedy, gdy zaliczenie ma nastąpić wcześniej (zwykle o semestr) od złożenia pracy dyplomowej. Sprawozdania z pracowni końcowych powinny zawierać:

  • spis treści pracy dyplomowej,
  • streszczenie pracy dyplomowej (max. 1 strona),
  • inne treści – tylko na życzenie opiekuna naukowego.

Przypomnieć trzeba, że podstawowym warunkiem zaliczenia tych pracowni bez złożenia pracy dyplomowej jest uznanie przez opiekuna naukowego, że praca dyplomowa jest bliska ukończenia – tak jest to interpretowane przez Dziekana.