Wznowienia studiów

Zasady ogólne

 • W celu wznowienia studiów należy złożyć do wicedyrektora d/s dydaktycznych podanie na nowym formularzu (trzystronicowym, ze stroną "Rozstrzygnięcie Dziekana...", do pobrania ze strony Wydziału).  Podania o wznowienie należy przesyłać e-mailem w postaci skanu (nie zdjęcia!) wszystkich stron podpisanego wniosku. Skan musi być dobrej jakości (białe tło, zalecana rozdzielczość 300 DPI), tak by dał się wydrukować, gdyż dokumentację nadal musimy prowadzić na papierze. Podanie można także złożyć w formie papierowej, ale spowolni to rozpatrzenie wniosku.
 • Przed złożeniem podania wznawiający powinien porozumieć się ze swym opiekunem naukowym i ustalić zasady dalszej współpracy. Jeśli opiekuna nie ma lub musi być zmieniony, wznawiający powinien znaleźć nowego opiekuna przed złożeniem podania o wznowienie i wraz z podaniem złożyć deklarację wyboru opiekuna.
 • Rozpatrzenie wniosku przez wicedyrektora może trwać do kilkunastu dni.
 • Wniosek zaopiniowany przez wicedyrektora jest przekazywany do dziekanatu drogą służbową. Decyzję ostateczną podejmuje Prodziekan ds. Nauczania.
 • Dziekanat wyznacza opłaty za przedmioty zaliczane w okresie wznawiania i dokonuje dalszych czynności urzędowych. O wysokości i terminie płatności naliczonych opłat student może się dowiedzieć za pomocą systemu USOSWeb.
 • Wnioski o wznowienie wymagające zapisu na jakiekolwiek przedmioty (z wyjątkiem końcowych pracowni dyplomowych i "edycji") mogą być składane nie później niż w pierwszym tygodniu zajęć danego semestru. W przypadku konieczności zaliczenia zajęć, na których obecność jest obowiązkowa, np. seminariów, należy sprawę załatwiać wcześniej, by móc uczestniczyć w zajęciach od początku semestru.
 • Specjalności, w których dyplomujemy studentów, zmieniają się (w sensie formalnym) dość często. Zwykle po zamknięciu danej specjalności jeszcze przez 2-3 lata można dokończyć na niej studia, ale potem staje się to niemożliwe z powodów prawnych. Zatem z dokończeniem studiów nie można zwlekać, bo wznowienie po dłuższym czasie może się okazać niemożliwe!
 • Nowy regulamin studiów znacząco zaostrzył warunki przyznawania wznowienia. Studia wznowić można tylko jeśli od skreślenia minęło mniej niż 5 lat. Dopuszczalne są maksymalnie dwa wznowienia w czasie studiów na PW, a wniosek o wznowienie może być rozpatrywany tylko 3 razy.
 • Uwaga: Nie jest możliwe wznowienie na "starą" specjalność INSID-S6-ISP-103A (I.SID "z kropką"). Z powodów formalno-administracyjnych od semestru 2024L nie będzie także możliwe wznawianie na nowszą specjalność INSID-S6-ISP-103B (I-SID "z kreską"), nawet na samą obronę!
 • W przypadku znaczących różnic programowych dokończenie studiów na zmienionej specjalności jest trudne i na ogół się nie udaje. W takim przypadku, oraz w przypadkach gdy wznowienie nie jest możliwe z powodów formalnych, nadal możliwe jest dokończenie studiów (zarówno 1. jak i 2. stopnia) na studiach na odległość OKNO. O warunki przyjęcia należy się dowiadywać w Ośrodku Kształcenia na Odległość (inzynierskie@okno.pw.edu.pl, magisterskie@okno.pw.edu.pl).
 • Wznowienie jest środkiem nadzwyczajnym i nie może być traktowane jako rutynowy sposób kontynuowania studiów mimo niedostatecznych postępów w nauce. Osoby, które zostały skreślone z listy studentów z powodu złych wyników studiowania i natychmiast występują o wznowienie, muszą się zatem liczyć z ostrymi warunkami wznowienia lub nawet z odmową.
 • Osoby, które zakwalifikowały się na studia II stopnia i nie uzyskały pozytywnej rejestracji po pierwszym semestrze studiowania, nie otrzymają zgody na wznowienie, nawet jeśli były formalnie zarejestrowane na semestrze wyższym. Takie osoby powinny powtórnie przystąpić do rekrutacji.
 • Nie będzie wyrażana zgoda na kolejne wznowienie bezpośrednio po poprzednim "nieudanym", tzn. takim, na którym wznawiający nie spełnił warunków wznowienia.
 • Nie będzie wyrażana zgoda na wznowienie bezpośrednio po skreśleniu studenta z powodu jakiegoś jego niedopatrzenia, np. gdy student zagrożony skreśleniem nie uiścił należnych opłat.

Wznowienie na obronę

 • Jest możliwe, gdy do zaliczenia pozostały wyłącznie przedmioty związane z pracą dyplomową (pracownia dyplomowa, edycja pracy, ew. seminarium dyplomowe). Może też być przyznane, gdy do odrobienia są inne przedmioty, ale limit czasu trwania studiów został przez studenta wyczerpany (wtedy jednak przy rozpatrywaniu podania o wznowienie obowiązują wymogi jak dla wznowienia w celu kontynuacji studiów – patrz niżej).
 • Wniosek o takie wznowienie powinien być złożony
  • gdy praca jest niemal ukończona – w przypadku gdy do zaliczenia jest tylko edycja pracy i ewentualnie pracownia dyplomowa (uwaga: trzeba tu brać pod uwagę zmianę zasad rozliczania wymagań programowych – przejście z JD na ECTS),
  • najpóźniej w pierwszym tygodniu semestru – gdy do zaliczenia pozostały inne przedmioty (w tym seminarium dyplomowe).
 • W przypadku zmiany opiekuna lub tematyki pracy konieczne jest powtórzenie seminarium dyplomowego, może być także potrzebne powtórzenie pracowni dyplomowych, o ile zażąda tego opiekun.
 • Możliwe jest zwolnienie z egzaminu sprawdzającego.
 • Wyznaczany jest termin spełnienia wszystkich warunków wznowienia
  • około 1 miesiąc od zatwierdzenia podania – gdy do zaliczenia jest tylko edycja pracy i ewentualnie pracownia dyplomowa,
  • 15 września lub 15 lutego – gdy trzeba zaliczyć inne przedmioty.
 • Wznowienie następuje na samą obronę.

Wznowienie w celu kontynuacji studiów

 • Wznowienie zawsze następuje "z awansem", tj. na semestr o numerze o 1 wyższym od numeru semestru, na którym wznawiający studiował ostatnio. Jeśli limit semestrów jest wyczerpany, może być wyrażona zgoda na wznowienie na samą obronę pracy dyplomowej.
 • Wniosek o takie wznowienie powinien być złożony najpóźniej w pierwszym tygodniu semestru.
 • W okresie wznawiania trzeba zaliczyć przedmioty brakujące do zapisu na ww. semestr (lub do ukończenia studiów).
 • Wyznaczany jest termin spełnienia wszystkich warunków wznowienia: zwykle 15 września lub 15 lutego.
 • Wznowienie studiów następuje z początkiem kolejnego semestru.