Nowoczesne układy i algorytmy regulacji zaawansowanej systemem oddymiania dróg ewakuacyjnych w wysokich budynkach

Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt wykonywało konsorcjum: Politechnika Warszawska, Plum sp. z.o.o.

Kwota przyznanej dotacji: 100000 zł.

Okres: 2011-2012.

Automatycznie sterowane systemy wentylacji przeciwpożarowej mają ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ ich celem jest zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz dostęp jednostek ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru. System wentylacji musi zapewnić utrzymywanie dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu. Dym (mieszanina gazowych produktów spalania z powietrzem) stwarza ogromne zagrożenie dla życia. Najczęściej wydzielającymi się podczas pożarów substancjami toksycznymi są: tlenek węgla, gazowy kwas solny, kwas cyjanowodorowy oraz związki siarki. Szczególnie niebezpieczny jest tlenek węgla, gdyż może spowodować śmierć.

Klasyczne metody regulacji systemów wentylacji przeciwpożarowej (systemy mechaniczne, rozwiązania bazujące na algorytmach PID) nie pracują prawidłowo.  Opracowany nieliniowy algorytm regulacji predykcyjnej, bazujący na modelu procesu w postaci sieci neuronowej, prawidłowo realizuje postawione zadanie. Czas regulacji jest znacznie krótszy od wymaganych prawem 3 sekund, nadciśnienie jest utrzymywane z tolerancją 10%. W wyniku realizacji projektu zaprojektowano i zbudowano regulator mikroprocesorowy, w którym zaimplementowany jest opracowany algorytm regulacji.

Informacje: strona producenta regulatora mikroprocesorowego systemu wentylacji.