Informacja dla studentów rozpoczynających studia 2. stopnia w IAiIS PW

Aktualności

 • Proszę śledzić tę stronę, będę na niej pisał na bieżąco co się dzieje.
 • Nagranie spotkania informacyjnego dla dla studentów zaczynających studia magisterskie jest tutaj.
 • Wszelkie problemy z działaniem USOS-a trzeba zgłaszać do dziekanatu. Instytuty nie mają na to żadnego wpływu.

Sprawy godne uwagi

 • Nowo przyjęci studenci mają się samodzielnie rejestrować na przedmioty w USOSWeb-ie.  Zachęcam jednak do konsultowania ze mną listy wybieranych przedmiotów.
 • Uwaga! Rejestracja na przedmioty działa tylko w wyznaczonych oknach czasowych! Są one wypisane na stronach przedmiotów, np. na tej.
 • Należy zwrócić uwagę na to, że ostatnie tury zapisów na przedmioty pozwalają jedynie dopisać się do przedmiotów, a nie można się już wypisywać!
 • Trzeba się zapisać na przedmioty za co najmniej 20 ECTS (zalecamy 30) bez względu na wielkość przewidywanych transferów.
 • W sprawie wszelkich uzgodnień merytorycznych należy pisać na adres tomasz.traczyk@pw.edu.pl. Proszę wysyłać listy czysto tekstowe, nie w formacie HTML i jeśli tylko się da, treść zawierać w samym liście, a nie w załącznikach.
 • Proszę nie czekać z zapisami na przedmioty na terminy moich konsultacji. Wybór przedmiotów należy ze mną uzgadniać wyłącznie pocztą elektroniczną. 
 • Na początku nie należy wybierać przedmiotów z ogólnowydziałowej puli przedmiotów zaawansowanych. 
 • Jeśli chce się zacząć zaliczanie przedmiotów zaawansowanych, trzeba najpierw zaliczać przedmioty z grupy zaawansowanej danej specjalności. Te przedmioty są bowiem uruchamiane z reguły tylko raz do roku, a liczba miejsc jest ograniczona, więc później może być trudno zdążyć zaliczyć wszystkie niezbędne przedmioty specjalności.
 • Dziekan sugeruje, by na pierwszym semestrze nie wybierać przedmiotów ekonomiczno-społecznych.
 • Studentów z kierunku AiR, zamierzających dyplomować się z zakresu robotyki, zachęcamy by uzupełnili swoją wiedzę z tego zakresu, zapisując się na wczesnym etapie studiów na przedmioty ANRO i STERO.
 • Przedmioty podstawowe są zwykle prowadzone co semestr, ale semestry nie są równo obciążone: w co drugim semestrze liczba chętnych jest zdecydowanie większa i wtedy studenci 2. stopnia studiów mają nikłe szanse dostania się na przedmiot. Dlatego należy zapisywać się na przedmioty podstawowe w tych semestrach, w których obciążenie jest mniejsze, np. na AISDI czy SOI w semestrze letnim, a na BD2, PROI czy SKM w zimowym.
 • W przypadku problemów ze znalezieniem jakiegoś przedmiotu w planie zajęć, należy go szukać na stronie planu zajęć pod pozycją "Plany wg. jedn. org.", a następnie "Instytut Automatyki i Informatyki Stos.".
 • Podania o transfer należy wysyłać pocztą elektroniczną w postaci skanów (nie zdjęć). Materiał musi być zdatny do wydrukowania, więc nie przyjmujemy obrazów niskiej jakości, np. na szarym tle. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane, zatem nie możemy procedować postaci źródłowej, np. arkuszy Excela. Wnioski o transfer przedmiotów spoza naszego Wydziału muszą być wcześniej uzgodnione z wicedyrektorem ds. nauczania, zgodnie z poniższym opisem.
 • Wnioski o transfer złożone po terminie, tj. po upływie jednego miesiąca od rozpoczęcia zajęć, nie będą rozpatrywane.

Tomasz Traczyk

Informacja dla studentów rozpoczynających studia 2. stopnia w IAiIS PW

Uwaga: Materiał będzie uzupełniany na bieżąco. Zmiany będą wyróżniane. Mile widziane jest sygnalizowanie zauważonych braków i błędów.

Niniejsza informacja ma pomóc studentom rozpoczynającym studia 2. stopnia, którzy studia 1. stopnia ukończyli na innej uczelni lub innym wydziale, w połapaniu się w zawiłościach naszego systemu studiowania.

Informacja ta jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów specjalności "Inteligentne systemy" (ISY) oraz "Automatyka i robotyka" (AIR), prowadzonych przez IAiIS PW, więc dla tych specjalności podano konkretne kody programów, grup, przedmiotów itp. Studenci innych specjalności, chcący skorzystać z tej informacji, muszą odpowiednio zmodyfikować podane kody specjalności itd. oraz upewnić się, czy procedury stosowane w ich instytutach nie różnią się od tych w IAiIS.

Materiał ten ma jedynie charakter poradnika i nie jest normatywny: nie zastępuje Regulaminu studiów w PW, zasad studiowania na WEiTI, zarządzeń odnośnych Władz itp.
Decyzje co do swojego toku studiów każdy student podejmuje na własną odpowiedzialność.

Wprowadzenie

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW jako pierwszy w Polsce wprowadził w połowie lat 90-tych elastyczny system studiów dwustopniowych. Zasady tych studiów, początkowo dość proste, z czasem komplikowały się i system studiowania i rozliczania tzw. postępów studentów stał się dość zawikłany.

Zarządzanie tokiem studiów na WEiTI było do roku 2017/2018 wspomagane przez system komputerowy o nazwie ERES2, uruchomiony w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, napisany w technologii podobnej do USOS-a (choć było to wiele lat wcześniej), mający większe możliwości elastycznego kształtowania programów studiów. Od roku 2018/19 tokiem studiów zarządza system USOS, konieczne więc stało się dostosowanie systemu studiowania do możliwości USOS-a.

Źródła informacji

Dodatkowe pytania można zgłaszać pocztą elektroniczną pod adres tomasz.traczyk@pw.edu.pl.

Co trzeba zrobić by rozpocząć studia 2. stopnia

Na samym początku studiowania, jak najszybciej się da, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem zajęć (a koniecznie z zachowaniem terminów wyznaczonych przez Dziekana), trzeba

 • zorientować się o co tu chodzi; pomocny w tym może być niniejszy dokument, podane wyżej źródła, konsultacje (najlepiej e-mailowe) u zastępcy Dyrektora Instytutu ds. nauczania oraz u kolegów dłużej studiujących na WEiTI (jako weteran samorządności studenckiej polecam szczególnie kontakty z Wydziałową Radą Samorządu Studentów);
 • zorientować się co do możliwości tzw. transferu osiągnięć ze studiów 1. stopnia;
 • zapisać się na przedmioty na pierwszy semestr studiów;
 • podjąć decyzję czy od razu wybierze się opiekuna pracy magisterskiej i rozpocznie realizowanie tej pracy.

Nieco później, ale także na samym początku semestru trzeba

Szczegóły tych kroków opisano w kolejnych częściach niniejszej informacji.

Zasady studiowania na WEiTI – informacje podstawowe

Studia 2. stopnia na WEiTI prowadzone są w tzw. systemie elastycznym; obejmuje to

 • tzw. elastyczność pionową, czyli możliwość (ograniczonego) decydowania przez studenta w którym semestrze studiów wybierze konkretne przedmioty; student może też przedłużyć studia (na studiach 2. stopnia do maks. 6 semestrów) lub je skrócić (co zdarza się rzadko);
 • tzw. elastyczność poziomą, czyli możliwość wyboru przez studenta które przedmioty z oferty programowej Wydziału i Uczelni chce studiować.

Oczywiście, mimo dość dużych różnic w systemie studiowania między WEiTI a resztą Politechniki, obowiązuje nas Regulamin Studiów w PW, który warto znać, szczególnie w kwestiach takich jak urlopy i proces dyplomowania.

Ograniczenia elastyczności studiów

Elastyczność studiów jest ograniczona przez regulacje, które mają na celu kontrolę postępów studentów i sprawdzenie, czy wypełnili oni wymogi związane ze studiowaniem na danej specjalności. Te ograniczenia na WEiTI to:

 • program studiów – sformalizowany zbiór wymagań dotyczących tego, jakie treści programowe student musi przyswoić, by móc uzyskać dyplom ukończenia studiów danej specjalności;
 • tzw. rygory studiowania – regulacje (zawarte w programie studiów) mówiące ile semestrów mogą trwać studia oraz jakie wartości liczbowych wskaźników postępów (zwykle wyrażanych w ECTS globalnie i w poszczególnych grupach przedmiotów) student musi uzyskać w kolejnych semestrach i na koniec studiów;
 • tzw. poprzedniki przedmiotów – mogą one sugerować lub narzucać konkretną kolejność zaliczania pewnych przedmiotów;
 • ofertę dla danego rodzaju studiów: studenci studiów dziennych w języku polskim nie mogą zapisywać się na przedmioty w języku angielskim oraz przedmioty przeznaczone dla studiów niestacjonarnych. Wyjątkiem są przedmioty EIASR oraz EQUTH, dostępne także dla studiów polskojęzycznych, oraz EASAR i ERPM (nie mylić z EPRM!), wbrew pozorom przeznaczone właśnie dla studiujących po polsku;
 • realne możliwości zapisów na przedmioty – liczba miejsc na przedmiotach jest ograniczona, a zapisy odbywają się z uwzględnieniem pewnych priorytetów, niektóre przedmioty nie są też uruchamiane w każdym semestrze (a np. co drugi semestr); rejestrując się na przedmioty trzeba zatem brać pod uwagę zarówno obecne jak i przyszłe ryzyko niedostania się na niektóre przedmioty, warto więc "wyrabiać" wskaźniki postępów studiowania z pewnym zapasem.

Wskaźniki postępów

Wymagania programowe i tzw. rygory studiowania są na WEiTI określone z użyciem kilku liczbowych wskaźników postępów.

 • Liczba ECTS wymagana do zaliczenia warunkowego Jest to minimalna liczba koniecznych do zdobycia punktów ECTS, określana globalnie i dla poszczególnych grup przedmiotów na kolejne semestry studiów; brak osiągnięcia takiej liczby punktów na koniec danego semestru skutkuje skreśleniem. Na WEiTI nie występuje "rejestracja warunkowa" na kolejny semestr, więc ten wskaźnik należy traktować jako minimalny próg punktów, który trzeba przekroczyć by otrzymać rejestrację.
 • Liczba ECTS wymagana do zaliczenia pełnego Jest to liczba punktów ECTS zalecana do zdobycia w kolejnych semestrach studiów. Osiąganie zalecanych wartości gwarantuje studiowanie zgodnie z nominalnych planem studiów i ich ukończenie w nominalnym czasie 4 semestrów.
 • Średnia semestralna Jest to średnia ocen z przedmiotów ocenianych w skali 2-5, studiowanych w danym semestrze, ważona liczbą punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu.
 • Średnia skumulowana Jest to średnia ocen ze wszystkich przedmiotów ocenianych w skali 2-5, studiowanych od początku danego stopnia studiów, ważona liczbą punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu. Średnia ta jest brana pod uwagę jako ważny czynnik przy ustalaniu priorytetu zapisu na przedmioty, przy staraniach o stypendia, wznowienia studiów itp., warto więc zadbać by była na przyzwoitym poziomie.

Program studiów

Wymagania programowe określają merytoryczny zakres studiowania, obowiązujący studenta danej specjalności w kolejnych semestrach studiowania. Na ogół wymagania programowe określone dla poszczególnych grup przedmiotów muszą być spełnione dopiero na koniec studiów, ale są od tego wyjątki (np. wymagania dotyczące przedmiotów podstawowych trzeba spełnić do końca 4. semestru studiowania), należy więc przejrzeć program studiów, by potem nie być zaskoczonym.
Ponieważ program nie pozostawia zbyt wiele swobody, studia od samego początku należy planować tak, by wymagania te zdążyć spełnić. Uwaga! Liczne przedmioty zaawansowane oraz niektóre przedmioty podstawowe oferowane są tylko raz w roku (co drugi semestr), trzeba to brać pod uwagę planując swoje studia.

W przypadku studiów 2. stopnia ISY oraz AIR właściwe są programy studiów o kodach odpowiednio 103C-MSP-IN oraz 103B-MSP-AR. W przypadku kierunku Informatyka należy wybierać "toki nauczania" odpowiadające studiowanej specjalności Inteligentne Systemy.

Programy studiów definiują wymagania punktowe w poszczególnych grupach przedmiotów dla kolejnych semestrów studiowania. Dla powodzenia studiów zasadnicze znaczenie mają oczywiście grupy merytoryczne, tj.

 • Przedmioty podstawowe danej specjalności – zawarte w grupie o kodzie kończącym się na -PP. Są to przedmioty odpowiadające wiedzy, jakiej oczekujemy od studenta który ukończył studia 1. stopnia tej specjalności. Studenci, którzy kontynuują naukę na WEiTI na tej samej specjalności, mają wymagania tej grupy w całości spełnione (trzeba jednak zwrócić się o odpowiedni transfer). Studenci spoza WEiTI oraz zmieniający specjalność muszą uzupełnić braki, część wymagań tej klasy mogą jednak spełnić na podstawie studiów 1. stopnia dzięki mechanizmowi transferów.
 • Przedmioty zaawansowane danej specjalności – zawarte w grupie o kodzie nie zawierającym ciągu -xxxxx-. Są to przedmioty przeznaczone specjalnie dla studiów 2. stopnia tej specjalności, zapewniające osiągnięcie specyficznych efektów kształcenia właściwych dla danej specjalności.
 • Przedmioty zaawansowane ogólne – zawarte w grupie o kodzie kończącym się na -PZ i zawierającym ciąg -xxxxx-. Jest to pula przedmiotów do wyboru z całej oferty przedmiotów zaawansowanych Wydziału oraz przedmiotów zaawansowanych ogólnouczelnianych. Ponieważ ta grupa obejmuje przedmioty z grup zaawansowanych dedykowanych dla specjalności, wymagane tu punkty ECTS zawierają także punkty uzyskane w ramach owych grup specjalnościowych.

Uzupełnienie braków programowych w zakresie przedmiotów podstawowych

Semestr 1 jest przeznaczony na odrobienie różnic programowych między studiami 1. stopnia ukończonymi przez danego studenta a studiami 1. stopnia analogicznej specjalności na WEiTI. Dlatego wymagania na liczbę punktów ECTS w przedmiotach zaawansowanych są zerowe: nie wymaga się, by student od razu zapisywał się na przedmioty zaawansowane, choć jest to możliwe, a w ograniczonym stopniu nawet wskazane. Nie jest wymagane by wszystkie potrzebne przedmioty podstawowe zaliczyć już na 1. semestrze, można więc niektóre odłożyć na kolejny semestr, a w zamian rozpocząć studiowanie przedmiotów zaawansowanych specjalności.

Studenci, którzy kontynuują naukę na tej samej specjalności lub przechodzą z IOP/SZI na ISY, różnic programowych nie mają (ewentualnie różnice programów uzupełniają transferami), są więc "z urzędu" przepisywani na semestr 2. Podobną decyzję Dziekan może podjąć w stosunku do studentów zmieniających specjalność, którzy przetransferują co najmniej 20 ECTS. W takim przypadku student musi od razu wywiązać się z wymagań przypisanych do semestru 2.

Proces dyplomowania

Proces dyplomowania na studiach 2. stopnia trwa nominalnie 3 semestry i składa się z następujących kroków.

 • Wybór opiekuna i tematyki pracy magisterskiej – następuje to na początku semestru, procedura i terminy ogłaszane są przez Dziekana. W przypadku studentów spoza WEiTI oraz zmieniających specjalność oczekuje się, że wybór ten nastąpi na początku 2. semestru studiów. Jednak jeśli ktoś chce od samego początku studiów pracować nad tematem dyplomowym, może takiego wyboru dokonać także w 1. semestrze studiów.
  Uwaga: nie mając opiekuna nie można zaliczać tzw. pracowni i seminariów dyplomowych. Podpis opiekuna jest także wymagany na niektórych dokumentach, np. na podaniu o transfer przedmiotów; w przypadku gdy student nie ma jeszcze opiekuna dokumenty te podpisuje zastępczo wicedyrektor instytutu ds. nauczania.
 • Zaliczenie pracowni problemowej magisterskiej PPMGR i pracowni dyplomowej magisterskiej PDMGR: jest to ocena postępów prac nad tematyką dyplomową w kolejnych semestrach, rozliczana na podstawie sprawozdań składanych na koniec semestru. Postępy oceniane są przez opiekuna pracy dyplomowej.
 • Napisanie pracy dyplomowej i zaliczenie tzw. "Przygotowania pracy dyplomowej" PDYM. Zaliczenie tego przedmiotu może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy praca jest na ukończeniu; najlepiej gdy następuje to w wyniku terminowego złożenia pracy dyplomowej.
 • Złożenie pracy dyplomowej, zapewniające zaliczenie tzw. "Redakcji i edycji pracy dyplomowej" EDYM. Pracę dyplomową trzeba złożyć w terminie określonym przez Regulamin studiów w PW.

Merytoryczny nadzór nad procesem dyplomowania sprawuje opiekun pracy dyplomowej, zaś nadzór formalny – wicedyrektor instytutu ds. nauczania (on też dokonuje wpisów na protokoły zaliczeniowe, do indeksów itp.).

Rozpoczęcie studiów 2. stopnia

Tu opisano nieco bardziej szczegółowo kroki, które trzeba podjąć by właściwie rozpocząć studia 2. stopnia na WEiTI.

Transfer osiągnięć ze studiów 1. stopnia

Część wymagań programowych dotyczących przedmiotów podstawowych można spełnić na podstawie osiągnięć ze studiów 1. stopnia. Umożliwia to mechanizm tzw. transferu osiągnięć.

Przyjęta w IAiIS praktyka w przypadku studentów przychodzących z innych specjalności, wydziałów lub uczelni jest następująca.

 • Należy przejrzeć listę przedmiotów należących do grupy odpowiednio 1030-INISY-MSP-PP lub 1030-ARxxx-MSP-PP oraz konspekty tych przedmiotów zastanowić się które z nich są dostatecznie podobne do przedmiotów zaliczonych na studiach 1. stopnia, by można było ubiegać się o uznanie ich za zaliczone.
 • Listę takich przedmiotów należy, z odpowiednim komentarzem, przesłać pocztą elektroniczną do wicedyrektora IAiIS ds. nauczania. Listę tę proszę podać w treści listu e-mail, a nie w załącznikach.
  UWAGA: proszę wysyłać listy czysto tekstowe, bez formatowania w HTML!
 • W liście tej należy umieścić nazwy i kody przedmiotów zaliczonych na studiach 1. stopnia, które mają być podstawą transferu oraz kody USOS przedmiotów na które zaliczenie ma być transferowane. W przypadku przedmiotów zaliczonych na PW, których sylabusy są w USOSWeb-ie, wystarczy podanie pełnego kodu przedmiotu. W przeciwnym przypadku proszę podać adresy URL konspektów/syllabusów zaliczonych przedmiotów. Jeśli konspekty nie są dostępne w Internecie, należy je dołączyć jako załączniki.
  UWAGA: duże załączniki (megabajtowe) proszę wysyłać wyłącznie przez serwisy do przesyłania plików, poczta PW nie radzi sobie z takimi przesyłkami!
 • Wicedyrektor instytutu ds. nauczania wydaje opinię co do zasadności uznania zaproponowanych transferów; w przypadku wątpliwości zasięga opinii osób prowadzących odpowiednie przedmioty na WEiTI, więc procedura ta może trwać kilka dni.
 • Na podstawie ww. opinii należy wypełnić wniosek o transfer przedmiotów, podpisać i czytelny skan (nie zdjęcie) przesłać do wicedyrektora IAiIS ds. nauczania. Przykładowy formularz takiego wniosku jest dostępny tutaj: [XSLX, formularz PDF]. Wniosek ten, po zaopiniowaniu, trafi do zatwierdzenia przez prodziekana ds. nauczania.
 • Na pierwszym semestrze trzeba się zapisać na przedmioty za co najmniej 20 ECTS (zalecamy 30) bez względu na wielkość przewidywanych transferów.

UWAGA: Transfer przedmiotów zaliczonych na WEiTI w ramach starych programów studiów (np. I.SID) jest możliwy w dwóch przypadkach:

 • jeśli zaliczony przedmiot znajduje się w nowej grupie przedmiotów podstawowych (-PP);
 • jeśli zaliczony przedmiot nie znajduje się w nowej grupie -PP, ale jego treść jest znacząco podobna do któregoś z przedmiotów z nowej grupy -PP.
  W tym drugim przypadku transfer wymaga opinii merytorycznej, procedura jest zatem taka jak dla transferu przedmiotów z innych wydziałów/specjalności, co opisano wyżej.

Warto także zadbać o zaliczenie egzaminu z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (klasa JO-E z bloku programowego U-JOO), jeśli posiada się certyfikat zdania takiego egzaminu. W tym celu należy udać się do Studium Języków Obcych z certyfikatem i uzyskać w indeksie stosowny wpis. Przedmiot ten powinien zostać także zgłoszony w deklaracji zapisów na przedmioty.

Jeśli egzamin na poziomie B2 zdawało się w czasie studiów 1. stopnia i jest on ujęty w suplemencie do dyplomu, to można dokonać normalnego transferu. W tym wypadku nie nie należy się zapisywać na odpowiedni przedmiot, ale umieszcza się go na podaniu o transfer.

Uwaga: jeśli transfer osiągnięć ze studiów 1. stopnia jest odpowiednio duży (co najmniej 20 ECTS), Dziekan może "z urzędu" podjąć decyzję o przepisaniu studenta na 2. semestr studiów. W takim przypadku obowiązuje spełnienie rygorów semestru 2, wskazane jest także dokonanie wyboru opiekuna i tematu pracy magisterskiej oraz zapisanie się na pracownię PPMGR.
Jeśli student w sposób istotny zmienił specjalność, może wystąpić do Dziekana o cofnięcie decyzji o przepisaniu na 2. semestr; stosowne podanie powinno być zaopiniowane przez wicedyrektora ds. nauczania.

Transfer przedmiotów zaawansowanych nie jest możliwy. Nie można także przetransferować przedmiotów ze studiów licencjackich oraz jeszcze nie ukończonych.

Listę przedmiotów, które będą mogły być zaliczone na drodze transferu, trzeba ustalić jak najszybciej, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem semestru, gdyż od tej listy zależy wybór przedmiotów na które należy się zapisać na 1. semestrze. Natomiast na złożenie formalnego wniosku o transfery jest więcej czasu: należy to zrobić w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia semestru (ale warto wcześniej).

Uwaga! Na przedmioty, które mają być przetransferowane, nie wolno się zapisywać!

Wybór przedmiotów na 1. semestr studiów

Jak najszybciej należy zarejestrować się na przedmioty które chce się studiować na 1. semestrze studiów. Nowo przyjęci studenci powinni mieć dostęp do systemu USOS i mają zapisywać się na przedmioty elektronicznie.

Wybór przedmiotów powinien być zaakceptowany przez opiekuna naukowego. Ponieważ studenci rozpoczynający dopiero studia na WEiTI z reguły jeszcze opiekuna nie mają (i w pierwszym semestrze, jak już pisano, mieć nie muszą), warto skonsultować się drogą e-mailową z wicedyrektorem ds. nauczania, podając

 • kod specjalności na której zaczyna się studia,
 • listę przedmiotów, które chce się wybrać z następującymi informacjami:
  • kod przedmiotu,
  • liczba ECTS.

Należy wziąć pod uwagę to, czy przedmiot jest w nadchodzącym semestrze uruchomiony i nie ma nań nadmiaru chętnych. Wybieranie przedmiotów mocno "oblężonych" jest ryzykowne, w szczególności dotyczy to przedmiotów zaawansowanych, dla których często nie ma możliwości powiększenia liczby miejsc. (Aktualny stan "oblężenia" sprawdzić można w USOS-Web-ie, wyszukując w Katalogu odpowiedni przedmiot, a następnie klikając w literkę "i" w rubryce odpowiadającej bieżącemu semestrowi. Pozycja "chętnych" mówi ile osób wybrało ten przedmiot, "przyjętych" – ile już jest formalnie zapisanych, "spodziewanych" – jaki jest aktualny limit miejsc.)

Wybierając przedmioty trzeba oczywiście wziąć pod uwagę program studiów: należy wybierać przede wszystkim przedmioty potrzebne do wypełnienia tego programu. Na 1. semestrze należy się skoncentrować na uzupełnieniu potrzebnych przedmiotów podstawowych, ale wskazane jest także – w miarę możliwości – rozpoczęcie studiowania przedmiotów zaawansowanych (nie należy z tym jednak przesadzać). Koniecznie trzeba pamiętać o fakcie, że niektóre przedmioty podstawowe i większość zaawansowanych prowadzimy tylko raz w roku (co dwa semestry).

Uwaga: nie ma konieczności zaliczenia wszystkich wymaganych punktów ECTS z grupy przedmiotów podstawowych już w 1. semestrze, można to uzupełnić później, aż do końca 4. semestru studiowania. Ale zwlekać też nie warto, bo mogą się pojawić problemy z poprzednikami przedmiotów zaawansowanych. Na pierwszym semestrze należy zapisać się na przedmioty za co najmniej 20 ECTS (zalecamy 30), bez względu na przewidywane transfery. Jeśli potrzebnych do zaliczenia przedmiotów podstawowych jest mniej, należy to uzupełnić przedmiotami zaawansowanymi studiowanej specjalności.

Oczywiście wybierając przedmioty trzeba sprawdzić ich godziny w planie zajęć, by uniknąć konfliktów. Można skorzystać z narzędzia do układania własnego terminarza zajęć. Przedmioty mające laboratoria niekiedy oferują kilka alternatywnych terminów tych laboratoriów, ale zakładanie, że na pewno uda się dostać na konkretny termin, jest nieco ryzykowne.

Uwaga! Nie wolno zapisywać się na przedmioty które mają być przetransferowane.

Po zarejestrowaniu się na przedmioty trzeba poczekać na faktyczny zapis na listy przedmiotów. Najprawdopodobniej już od pierwszych dni semestru będzie możliwe sprawdzenie stanu zapisów po zalogowaniu się w systemie USOSWeb. Jeśli jednak nawet taki zapis jeszcze nie nastąpił, warto przyjść na pierwsze wykłady wybranych przedmiotów, bo na nich przedstawiane są zasady organizacji przedmiotu i regulamin zaliczeń. Jeśli okaże się, że nie dostało się na dany przedmiot , trzeba rozważyć modyfikację zapisów. Ograniczone zmiany zapisów, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. niedostanie się na przedmiot, konflikt w planie zajęć) są dozwolone tylko w pierwszym tygodniu zajęć; później dziekan nie zezwala na żadne modyfikacje.

Uwaga: zapis na przedmiot dokonany przez system jest obowiązujący. W późniejszych turach zapisów z przedmiotu, na który zostało się zapisanym, nie można się już wypisać, chyba że istnieje ważna obiektywna przeszkoda uniemożliwiająca udział w zajęciach, np. konflikt w planie zajęć. Wypisanie się z przedmiotu wymaga wtedy zgody wicedyrektora ds. dydaktycznych, a ta jest udzielana wyłącznie w okolicznościach opisanych wyżej. Oznacza to, że po dostaniu się na przedmiot nie można się po prostu "rozmyślić".

Wybór opiekuna i tematyki pracy dyplomowej

Jeśli student jest zdecydowany od pierwszego semestru pracować nad rozprawą magisterską, musi wybrać opiekuna i tematykę pracy magisterskiej. Opis i terminarz potrzebnych działań oraz listę opiekunów i tematów dostępnych w IAiIS znaleźć można tu.

Tomasz Traczyk

Proszę o zgłaszanie zauważonych błędów i niedostatków tego materiału pod adres tomasz.traczyk@pw.edu.pl.

Przygotowując niniejszy materiał korzystałem z podobnego poradnika, opracowanego dla studentów II PW przez mgra inż. Rajmunda Kożuszka.