Informacje dla pracowników

Zajęcia

  • Wszelkie zmiany w obsadzie zajęć należy koniecznie konsultować z wicedyrektorem d/s dydaktycznych.
  • W szczególności bez takiej konsultacji nie można wprowadzać żadnych zmiany obciążenia doktorantów.

Pracownie problemowe/dyplomowe

  • Zasady i terminy związane z pracowniami problemowymi/dyplomowymi opisano w części przeznaczonej dla studentów.
  • Oceny z pracowni problemowych/dyplomowych oraz ocenione sprawozdania (jeśli jest to wymagane) należy przekazać do Sekretariatu Dydaktycznego IAiIS w ciągu 7 dni od ostatniego dnia zajęć danego semestru.

Dyplomowanie

  • Prace dyplomowe budzące wątpliwości nie powinny być pozytywnie oceniane przez opiekunów naukowych.
  • W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez opiekuna student ma następujące możliwości poprawy:
    • jeśli student nie wyczerpał limitu semestrów i spełnia inne warunki rejestracji, to nie zalicza przedmiotu "Edycja pracy dyplomowej..." (EDYM, EPDI itp.), ale zostaje zarejestrowany na kolejny semestr i powinien ponownie zadeklarować ten przedmiot;
    • jeśli student nie spełnia warunków rejestracji, np. wyczerpał limit semestrów, to zostaje skreślony z listy studentów, ale jeśli pomyślnie ukończy pracę dyplomową, może wznowić studia na samą obronę bez konieczności zdawania egzaminu sprawdzającego.

Zgłaszanie tematów prac inżynierskich - semestr 2022L

Nowa procedura zgłaszania tematów prac za pomocą APD - obowiązuje od semestru 2022L!

Wybór dyplomantów

Opis procedury wyboru dyplomantów, tj. przypisywania studentów do zgłoszonych w APD tematów prac dyplomowych.

Sale seminaryjne IAiIS

>Grafiki zajętości sal seminaryjnych IAiIS