Inne sprawy typowe

Zapisy na przedmioty

  • Wnioski do Dziekana o wydeklarowanie przedmiotów, w szczególności edycji prac dyplomowych, nie będą popierane ponieważ Dziekan nie zgadza się na taki proceder.
  • Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zaliczenie zadeklarowanego przedmiotu nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Uczelni lub z powodów formalnych, o których student nie mógł wiedzieć składając deklarację.
  • Wnioski do Dziekana o dodeklarowanie przedmiotów po terminie składania deklaracji nie będą popierane; dotyczy to także końcowych pracowni i edycji prac dyplomowych.
  • Instytut nie opiniuje indywidualnych wniosków o dopisanie do przedmiotu. Decyzje o zapisaniu na zwolnione lub dodatkowe miejsca podejmuje wyłącznie Dziekan.

Zmiana specjalności

  • Wnioski do Dziekana o zmianę specjalności, na którą student dostał się w wyniku odpowiedniego postępowania kwalifikacyjnego, będą popierane tylko w sytuacjach wyjątkowych. Taką sytuacją nie jest chęć pisania pracy dyplomowej pod opieką osoby spoza IAiIS.

Zmiana decyzji rejestracyjnej

  • Niepomyślna decyzja rejestracyjna może być w uzasadnionych przypadkach (niewielkie braki itp.) zmieniona. Wicedyrektor instytutu ds. dydaktycznych może jednak dokonywać takich zmian wyłącznie w terminie odwoławczym, który organizowany jest w okresie rejestracyjnym (w ogłoszeniach Dziekana zwykle jest to opisane tak: "Studenci... którzy pragną ustnie przedstawić wyjaśnienia lub chcieliby uzyskać radę, winni zgłosić się do właściwego zastępcy dyrektora instytutu ds. dydaktycznych w dniu..."). Po tym terminie w sprawie decyzji rejestracyjnych należy zwracać się do prodziekana ds. nauczania.
  • Po zakończeniu okresu przyjęć Dziekana w sprawach rejestracji decyzje rejestracyjne zostają zamrożone i dalsze odwołania nie są rozpatrywane. Dziekan zapowiedział restrykcyjne przestrzeganie tej zasady.
  • Studenci mają obowiązek sprawdzenia prawidłowości zapisu zaliczeń w systemie elektronicznym przed zapadnięciem decyzji rejestracyjnych. Dziekan zapowiedział, że nie będzie udzielał zgody na uzupełnianie protokołów przedmiotowych po okresie rejestracyjnym.