%%%% ZAWARTOŚĆ OBLIGATORYJNA - NALEŻY DOSTOSOWAĆ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% Tytuł opracowania
\title{Projektowanie bezpiecznej konfiguracji sieci\\
%% Tu należy podać nazwę przedmiotu, którego tyczy sprawozdanie.
\begin{small}
Projekt z przedmiotu BSS
\end{small}}

%% Autorzy opracowania, po dwie linie z nazwiskiem i adresem e-mail na
%% osobę. Każdy opis oddzielony separatorem 'and'.
%% \author{Tomasz Jordan Kruk\\ T.Kruk@ia.pw.edu.pl \and Jan Nieznany\\ jn@n.pl}
\author{Tomasz Jordan Kruk\\ T.Kruk@ia.pw.edu.pl}

% To stworzy właściwy format tytułu oraz spis treści.
\maketitle
\tableofcontents%%%% PONIŻEJ ZAWARTOŚĆ DOWOLNA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Dokument podzielony powinien być na elementy: section, subsection,
% ewentualnie subsubsection.
\section{Strategie zabezpieczeń}

Przed opisaniem poszczególnych architektur zabezpieczeń sieci przedstawione
zostaną podstawowe strategie używane do wymuszania bezpieczeństwa w sieci.

Jedną z najbardziej podstawowych zasad bezpieczeństwa jest \e{zasada
minimalnych przywilejów} \ang{least privilege}. Polega ona na tym, że każdy
obiekt (użytkownik, administrator, program, system itp.) powinien mieć tylko
takie uprawnienia, które są mu niezbędne do wykonania przydzielonego zadania
- i żadnych więcej. Pomaga to ograniczyć ryzyko ataku i zniszczeń, które
spowoduje. Nie każdy użytkownik musi mieć dostęp do wszystkich usług
internetowych. Nie każdy musi mieć możliwość czytania wszystkich plików w
systemie. Nie każdy system musi mieć dostęp do wszystkich plików innego
systemu.

Klasycznym przykładem jest rejestrowanie się administratora systemu
uniksowego do systemu. Doświadczeni administratorzy nigdy nie rejestrują się
do systemu jako użytkownik \e{root}. Każdy ma własne konto z prawami
zwykłego użytkownika, natomiast przełącza się komendą \e{su} \ang{switch
user} na użytkownika \e{root} tylko w przypadku konieczności dokonania
właściwych czynności administracyjnych.

Inną zasadą bezpieczeństwa jest tzw. \e{dogłębna obrona} \ang{defence in
depth}. Nie powinno się polegać na tylko jednym mechanizmie
zabezpieczającym, jakkolwiek wydaje się skuteczny. Powinno się instalować
wiele mechanizmów wspierających bądź też uzupełniających swoją
funkcjonalność. Nie jest realistycznym założenie, iż nasze pojedyncze
zabezpieczenie jest nie do złamania. Dlatego też powinno się stosować
ochronę wielowarstwową. Należy zapamiętać, iż celem stosowania nadmiarowych
zabezpieczeń nie jest głównie obrona przed atakami, lecz ochrona przed
awariami innych poziomów zabezpieczeń.

Kolejną zasadą bezpieczeństwa jest wykorzystywanie tzw. \e{wąskiego
przejścia} \ang{choke point}. Wąskie przejście zmusza napastników do
używania kanału, który można kontrolować i monitorować. W sieciach takim
wąskim gardłem jest ściana ogniowa między siecią wewnętrzną a siecią
zewnętrzną. Każdy, kto chce zaatakować sieć wewnętrzną z sieci zewnętrznej,
musi użyć tego kanału, który z kolei powinien być dostatecznie zabezpieczony
przed próbami ataków. Koncepcja wąskiego przejścia staje się bezużyteczna,
gdy istnieje inna efektywna droga do systemu. Takim potencjalnym obejściem
może być na przykład niezabezpieczony serwer terminali dla połączeń
telefonicznych czy też dodatkowe bezpośrednie połączenie z siecią innej
firmy, która nie podjęła w trosce o własną sieć wystarczających środków
bezpieczeństwa.

Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest \e{zasada najsłabszego ogniwa}. Każdy
łańcuch zabezpieczeń jest tak silny jak jego najsłabszy punkt. Napastnicy
będą szukali właśnie takiego najsłabszego punktu i bezlitośnie wykorzystają
jego słabości. Należy być świadomym słabych punktów swojej obrony i je albo
wyeliminować, albo jeżeli eliminacja nie jest możliwa, na ich kontroli
skupić szczególna uwagę. Najsłabsze ogniwo będzie istniało zawsze, trzeba
jedynie sprawić by było wystarczająco silne, proporcjonalnie do ryzyka.
Przykładowo przeważnie bardziej uzasadniona jest obawa przed atakami z sieci
niż przed faktem fizycznego włamania się do zasobów instytucji. Często więc,
m.in. ze względu na koszty, świadomie decyduje się, by ochrona fizyczna była
właśnie takim ogniwem. Jednak nie wolno całkiem zaniedbać ochrony fizycznej,
ponieważ istnieje ryzyko takich ataków.

Jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest \e{bezpieczna reakcja w
przypadku uszkodzenia}. Jeżeli elementy systemu zabezpieczeń ulegają awarii,
powinny uniemożliwić atakującemu dostęp, zamiast mu go w pełni otworzyć.
Awaria zazwyczaj odetnie wtedy dostęp również uprawnionym użytkownikom (do
momentu jej usunięcia), jest to jednak akceptowalna i uzasadniona
niedogodność na zasadzie mniejszego zła. Jeżeli router filtrujący pakiety
zostanie wyłączony przestanie routować pakiety. Jeżeli usługa pośredniczenia
przestanie być aktywna, nie będzie udostępniała swoich usług.

Aby działać efektywnie, większość systemów zabezpieczeń wymaga od personelu
\e{współpracy}, a przynajmniej niewykonywania czynności mogących storpedować
system zabezpieczeń. Nawet najlepsza ściana ogniowa stanie się bezużyteczna,
gdy któryś z pracowników uzna ją za niewygodną przeszkodę i zainstaluje przy
swoim komputerze w sieci wewnętrznej modem wraz z protokołem PPP na
komputerze biurowym. Jest to oczywista tylna furtka, która równie łatwo jak
niesubordynowany pracownik może wykorzystać potencjalny intruz.

Współpracę personelu osiąga się metodami edukacyjnymi i restrykcyjnymi.
Niezbędne są szkolenia informujące użytkowników o potencjalnych zagrożeniach
wynikających z różnych działań konfiguracyjnych podejmowanych bez
konsultacji z administratorami bezpieczeństwa - to jest metoda edukacyjna.
Użytkownik świadomy zagrożeń dwa razy zastanowi się, zanim w imię własnej
wygody zaryzykuje zmniejszenie odporności sieci teleinformatycznej
instytucji na potencjalne włamania. Metoda restrykcyjna, komplementarna w
stosunku do edukacyjnej, polega na wdrożeniu regulaminów korzystania z sieci
komputerowej i wymuszeniu na pracownikach korzystania z zasobów
informatycznych zgodnie z założeniami odpowiednich fragmentów polityki
bezpieczeństwa teleinformatycznego danej instytucji. Użytkownik świadomy
podpisanych zobowiązań dwa razy zastanowi się, zanim przyjmie ryzyko
konsekwencji dyscyplinarnych, a być może i prawnych, złamania uprzednio
zaakaceptowanych regulacji dotyczących wykorzystywania zasobów
informatycznych.

Strategia określana mianem \e{zróżnicowanej obrony} jest ściśle powiązana z
dogłębną obroną, ma jednak inne znaczenie. Wedle tej strategii nie można się
nie tylko ograniczać do pojedynczej warstwy zabezpieczeń, ale i środki
zabezpieczeń powinny być zróżnicowane. Systemy zabezpieczeń tego samego
rodzaju (na przykład filtry pakietów) mają te same słabości techniczne.
Również systemy konfigurowane przez tę samą osobę mogą zawierać ten sam błąd
merytoryczny. Jest wysoce prawdopodobnym, że systemy operacyjne tego samego
producenta będą miały tę samą lukę, np. w stosie protokołów TCP/IP. Z
drugiej strony, tendencja do unifikacji używanych typów zabezpieczeń ma
także swoje uzasadnienie. Łatwiej jest zarządzać dziesięcioma urządzeniami
pracującymi pod kontrolą tego samego systemu operacyjnego, niż pod kontrolą
dziesięciu różnych systemów operacyjnych.

Wśród strategii zabezpieczeń należy również wymienić prostotę. Po pierwsze,
rozwiązania proste są łatwiej weryfikowalne pod względem ich poprawności. Po
drugie, złożoność oznacza wiele źródeł potencjalnych dodatkowych problemów.
Łatwiej jest zabezpieczyć jeden komputer z kilkoma usługami niż sieć
komputerów z rozdystrybuowanymi usługami. Zawsze należy jednak pamiętać, że
efektywne zabezpieczenie jest z natury skomplikowane. Zabezpieczenia powinno
się konstruować tak prosto jak to jest możliwe - ale nie prościej. Mimo
wszystko, to bezpieczeństwo sieci a nie prostota projektu jest głównym celem
wdrożenia systemu zabezpieczeń.

Jako ostatnią należy również wymienić kontrowersyjną w niektórych
środowiskach strategię \e{zabezpieczania przez utajnianie} \ang{security
through obscurity}. Zabezpieczenia tego typu są niewłaściwe, gdy są jedyną
formą zabezpieczenia (przykład: szyfr z niejawnym, czyli niezweryfikowanym
pod względem mocy i poprawności, algorytmem szyfrującym) lub gdy
uniemożliwiają określenie prawdziwego poziomu zabezpieczenia produktu. Warto
jednak uczynić z tej strategii środek dodatkowy w zabezpieczaniu zasobów
sieci. Pewnej grupy informacji nie powinno się udostępniać na zewnątrz.
Przykładowo, nie powinno się udostępniać osobom postronnym:

\begin{itemize}

\item dokładnego rodzaju sprzętu jakiego używa się do realizacji ściany
ogniowej,

\item szczegółów polityki bezpieczeństwa kontroli i filtrowania ruchu
zaimplementowanej w architekturze zabezpieczeń,

\item nazw hostów i użytkowników,

\item informacji o wdrożonych systemach wykrywania włamań.

\end{itemize}

Nie da się i nie zawsze jest sens utajniania wszystkich informacji
dotyczących architektury zabezpieczeń, ale im mniej z nich wydostanie się na
zewnątrz, tym trudniejsze zadanie będzie miał potencjalny napastnik.

Podsumowując, przy projektowaniu zabezpieczeń sieci instytucji, należy
uwz\-ględnić i odpowiednio powiązać następujące strategie zabezpieczeń:

\begin{itemize}

\item przydział minimalnych wystarczających przywilejów,

\item wykorzystanie dogłębnej obrony,

\item zapewnienie wąskiego przejścia,

\item zasadę najsłabszego ogniwa,

\item bezpieczną reakcję w przypadku uszkodzenia,

\item wykorzystanie zróżnicowanych środków obrony,

\item maksymalną prostotę wystarczająco bezpiecznego rozwiązania,

\item wykorzystanie w pewnym zakresie zabezpieczania poprzez utajnianie.

\end{itemize}


\section{Architektury styku z siecią Internet}

W poniższym podrozdziale przedstawiono metody zabezpieczania sieci
instytucji poprzez różne architektury zabezpieczeń. Architektury te różnią
się takimi własnościami jak: poziom zabezpieczenia, łatwość instalacji i
póżniejszego zarządzania oraz cena rozwiązania.

\subsection{Wszystko w jednym}

Najprostszą architekturą jest pojedynczy obiekt \ang{single-box
architecture} pełniący funkcję ściany ogniowej. Wadą takie rozwiązania jest
fakt, iż całe bezpieczeństwo zależy od tego jednego miejsca. Nie ma
wielowarstwowych zabezpieczeń. Inna wada to ograniczenie zakresu
przyłożonych zabezpieczeń ze względu na ograniczenia wydajnościowe
pojedynczej maszyny. W praktyce, zaletą pojedynczej architektury jest nie
tyle zadowalający poziom bezpieczeństwa, co względy praktyczne. W porównaniu
z bardziej rozbudowanymi architekturami jest tańsza i łatwiej
zarządzalna. Ponieważ wszystkie funkcje mieszczą się w jednym pudełku,
zabezpieczenia takie są oferowane przez producentów zabezpieczeń jako
łatwo instalowalny i konfigurowalny, wymagający minimalnego doglądania w
trakcie pracy, produkt. Ponieważ rozwiązania oferowane są jako seryjne
produkty, ich cena może być odpowiednio niższa. Ponadto, zarządzanie takim
zabezpieczeniem wymaga mniej wiedzy w zakresie sieci komputerowych i
zabezpieczeń, niż w przypadku innych rozwiązań. Jest to rozwiązanie
dedykowane przede wszystkim dla firm o nierozbudowanej infrastrukturze
sieciowej oraz ograniczonym zakresie wykorzystania sieci.

Najprostszym typem pojedynczego zabezpieczenia jest zastosowanie \e{routera
osłaniającego} określanego również mianem \e{routera ekranującego} w
charakterze ściany ogniowej. Jest to rozwiązanie tanie, gdyż i tak zazwyczaj
do kontaktu z siecią Internet potrzebny jest router. Wystarczy go jedynie
skonfigurować tak, by filtrował pakiety. Ponieważ nowe routery poza
klasycznym filtrowaniem pakietów oferują również bardziej zaawansowane
mechanizmy, jak badanie stanu wybranych protokołów czy zwrotne listy
dostępu, osiągnięty poziom bezpieczeństwa jest dużo wyższy od minimalnego.

Router ekranujący nadaje się do zastosowania jako ściana ogniowa w
następujących przypadkach:

\begin{itemize}

\item chroniona sieć ma dobrze zabezpieczone hosty,

\item liczba używanych protokołów jest ograniczona d o kilku prostych,

\item potrzebna jest maksymalna wydajność i nadmiarowość.

\end{itemize}

Innym typem pojedynczego zabezpieczenia jest \e{host dwusieciowy}
\ang{dual-homed host}. Jest to architektura oparta o host, który ma co
najmniej dwa interfejsy sieciowe. Host taki może służyć jako router pomiędzy
sieciami, do których ma interfejsy (np. siecią wewnętrzną i zewnętrzną).
Jednak aby używać takiego komputera jako ściany ogniowej, należy wyłączyć
funkcję trasowania. Pakiety z jednej sieci nie są bezpośrednio przesyłane do
drugiej podsieci. Systemy chronione ścianą ogniową mogą się z nią
komunikować. Tak samo mogą się z nim komunikować systemy zewnętrzne.
Powyższe grupy nie mogą się komunikować bezpośrednio. Ruch IP między nimi
jest całkowicie zablokowany.

Host dwusieciowy może zapewnić bardzo wysoki poziom kontroli. Jeżeli nie
dopuszcza się żadnym pakietom na przechodzenie między sieciami, można mieć
np. pewność, ze każdy pakiet w wewnętrznej sieci, który ma zewnętrzny adres
źródłowy, oznacza niebezpieczeństwo. Z drugiej strony, rozwiązanie takie nie
jest zbyt wydajne. Hosty muszą więcej pracować nad każdym połączeniem niż
filtr pakietów i potrzebują więcej zasobów. Host bastionowy sam w sobie musi
być bardzo bezpiecznie skonfigurowany. Intruz, który potrafiłby opanować
taki host, dostaje pełen dostęp do sieci prywatnej a także może skutecznie
uniemożliwić korzystanie z sieci zewnętrznej.

Host dwusieciowy może świadczyć usługi tylko poprzez pośredniczenie bądź
bezpośrednią interakcję z użytkownikami. Problem polega na tym, że wymaga to
zazwyczaj bazy kont użytkowników na hoście zabezpieczającym, a to stanowi
samo w sobie dodatkowy problem. Ponadto, wielu użytkowników uważa za
uciążliwość konieczność logowania się na takim hoście.

Pośredniczenie znacznie lepiej współpracuje z usługami wychodzącymi niż z
przychodzącymi. W konfiguracji z hostem dwusieciowym większość usług
internetowych musi być uruchamiana na tym hoście. Z drugiej strony, ma on
przecież zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, więc nie powinno się na
nim uruchamiać ryzykownych usług, jak np. serwer WWW. Reasumując, host z
dwoma interfejsami nadaje się do zastosowania jako ściana ogniowa w
następujących sytuacjach:

\begin{itemize}

\item ruch do sieci Internet jest niewielki,

\item łączność z siecią Internet nie decyduje o prowadzeniu interesów firmy,

\item sieć firmowa nie udostępnia na zewnątrz żadnych usług,

\item sieć chroniona nie zawiera wyjątkowo wartościowych danych.

\end{itemize}

\subsection{Architektura ekranowanego hosta}

Podczas gdy architektura z hostem wielosieciowym udostępnia usługi z hosta,
który jest przyłączony do wielu sieci (ale ma wyłączony routing), to
\e{architektura z ekranowanym hostem} \ang{screened host} udostępnia je z
hosta, który jest przyłączony do sieci wewnętrznej z użyciem oddzielnego
routera. W takim rozwiązaniu głównym zabezpieczeniem jest filtrowanie
pakietów. Na rysunku \ref{fig:screenedhost} przedstawiono prostą wersję
architektury z ekranowanym hostem. Host bastionowy jest umieszczony w sieci
wewnętrznej. Filtrowanie pakietów w routerze skonfigurowano tak, by host
bastionowy był jedynym hostem w sieci wewnętrznej, z którym mogą się łączyć
hosty z sieci Internet (na przykład dostarczające pocztę elektroniczną).
Dozwolone są tylko pewne typy połączeń, każdy system zewnętrzny próbujący
uzyskać dostęp do wewnętrznych systemów lub usług musi się połączyć z tym
hostem. Host bastionowy musi być szczególnie dobrze zabezpieczony.

\begin{figure*}
\begin{center}
\input{screenedhost}
\end{center}
\caption[Architektura z ekranowanym hostem]
{\label{fig:screenedhost} Architektura z ekranowanym hostem.}
\end{figure*}

Dzięki filtrowaniu pakietów host bastionowy może nawiązywać ze światem
zewnętrznym dozwolone połączenia. Router ekranujący może być skonfigurowany
tak, by wykonywał jedno z poniższych zadań:

\begin{itemize}

\item pozwalał hostom wewnętrznym na nawiązywanie połączeń z hostami w sieci
Internet na potrzeby pewnych usług,

\item zabraniał nawiązywania połączeń z wewnętrznych hostów - zmuszając je
do korzystania z usług pośredniczenia w hoście bastionowym.

\end{itemize}

Oczywiście w zależności od potrzeb bądź dodatkowych ograniczeń możliwe są
rozwiązania pośrednie. Niektóre usługi mogą być dostępne bezpośrednio przez
filtr pakietów, inne tylko poprzez system pośredniczący. Jest to zależne od
zaimplementowanej polityki bezpieczeństwa.

Pozornie architektura ekranowanego hosta wydaje się być bardziej ryzykowna
od architektury z hostem wielosieciowym, gdyż pozwala na przepływ pakietów z
sieci Internet do sieci wewnętrznej. W praktyce jednak i ta druga
architektura jest podatna na awarie, które pozwalają pakietom przechodzić z
sieci zewnętrznej do wewnętrznej. Ponadto, łatwiej jest bronić router niż
host. W większości zastosowań, architektura ekranowanego hosta zapewnia i
lepsze zabezpieczenie i większą użyteczność niż architektura z hostem
wielosieciowym.

Ponieważ host bastionowy jest możliwym punktem awarii bądź ataku, nie należy
na nim uruchamiać bardzo ryzykownych usług, na przykład serwera WWW. Host
bastionowy powinien mieć zapewniony równie wysoki poziom ochrony, jakiego
wymagałby host z wieloma interfejsami zastosowany jako pojedynczy element
realizujący funkcje ściany ogniowej.

\subsection{Architektura ekranowanej podsieci}

\e{Architektura ekranowanej podsieci} \ang{screened subnet architecture}
dodaje warstwę zabezpieczeń do architektury z ekranowanym hostem poprzez
dodanie \e{sieci peryferyjnej} \ang{perimeter network}, która dodatkowo
izoluje sieć wewnętrzną od sieci Internet.

Najbardziej narażonymi na potencjalne ataki są hosty bastionowe. Pomimo
ich odpowiedniego zabezpieczenia, należy przewidzieć sytuację, w której host
bastionowy zostanie skutecznie zaatakowany. W architekturze z ekranowanym
hostem nie ma żadnej linii obrony między hostami bastionowymi a pozostałymi
maszynami należącymi do sieci wewnętrznej. Izolując host bastionowy od sieci
wewnętrznej poprzez wprowadzenie sieci peryferyjnej można zmniejszyć skutki
ewentualnego włamania do hosta bastionowego.

W najprostszym przypadku architektura z ekranowaną podsiecią tworzona jest
poprzez wykorzystanie dwóch routerów, z których każdy podłączony jest do tej
podsieci. Jeden jest umiejscowiony między siecią zewnętrzna a siecią
ekranowaną, drugi między siecią wewnętrzną a siecią ekranowaną. Na rysunku
\ref{fig:screenedsubnet1} przedstawiono przykładową konfigurację ściany
ogniowej, która opiera się na ekranowanej podsieci.

\begin{figure*}
\begin{center}
\input{screenedsubnet1}
\end{center}
\caption[Architektura ekranowanej podsieci z wykorzystaniem dwóch routerów]
{\label{fig:screenedsubnet1} Architektura ekranowanej podsieci z
wykorzystaniem dwóch routerów.}
\end{figure*}

\e{Sieć peryferyjna} pełni funkcję dodatkowej bariery między napastnikiem a
systemami wewnętrznymi. Jeżeli ktoś włamie się do hosta bastionowego będzie
mógł podejrzeć tylko ruch w tej sieci. Ponieważ żaden całkowicie wewnętrzny
ruch nie przechodzi przez siec peryferyjną, ruch ten będzie zabezpieczony
przed przechwyceniem nawet w przypadku włamania na host bastionowy.
Oczywiście ruch do i z hosta do sieci zewnętrznych nadal będzie widoczny.
Etapem projektowania ściany architektury zabezpieczeń jest m.in. upewnienie
się, że ruch ten nie będzie zawierał niezabezpieczonych informacji na tyle
poufnych, by ich ujawnienie naraziło cały ośrodek.

W opisywanej architekturze host bastionowy (lub kilka hostów bastionowych)
włącza się do sieci peryferyjnej. Host ten jest głównym miejscem kontaktu
połączeń przychodzących z zewnątrz z siecią instytucji. Usługi wychodzące są
obsługiwane w jeden z następujących sposobów:

\begin{itemize}

\item ustawienie filtrów pakietów w zewnętrznym i wewnętrznym routerze tak,
by pozwolić wewnętrznym klientom na bezpośredni dostęp do zewnętrznych
serwerów,

\item ustawienie serwerów proxy w hoście bastionowym (o ile wykorzystywane
jest pośredniczenie) tak, by pozwolić wewnętrznym klientom na pośredni
dostęp do zewnętrznych serwerów. Powinno się również ustawić filtrowanie
pakietów, aby pozwolić wewnętrznym klientom na komunikację z serwerem proxy
w hoście bastionowym i odwrotnie, ale jednocześnie zabronić bezpośredniej
komunikacji między wewnętrznymi klientami a światem zewnętrznym.

\end{itemize}

W każdym z przypadków filtrowanie pakietów pozwala hostowi bastionowemu na
połączenie się z siecią zewnętrzną oraz akceptowanie ustalonych typów
połączeń z sieci zewnętrznej. Większość czynności hosta bastionowego polega
na działaniu jako serwer proxy dla różnych usług.

\e{Router wewnętrzny}, określany również mianem \e{routera dławiącego}
\ang{choke router}, zabezpiecza sieć wewnętrzną przed atakami zarówno z
sieci zewnętrznej jak i sieci peryferyjnej. Powinno się ograniczyć usługi
dozwolone między hostem bastionowym a siecią wewnętrzną tylko do tych, które
są rzeczywiście niezbędne, jak np. SMTP (by host bastionowy mógł
przekierowywać przychodzącą pocztę), DNS (by host bastionowy mógł odpowiadać
na zapytania komputerów zewnętrznych lub zadawać pytania, w zależności od
konfiguracji) i tak dalej. Można również ograniczyć usługi w jeszcze większym
zakresie umożliwiając komunikację w wybranych protokołach z hostem
bastionowym tylko z wybranych komputerów sieci wewnętrznej. Przykładowo,
SMTP może być ograniczone tylko do komunikacji między hostem bastionowym a
wewnętrznym serwerem poczty.

Teoretycznie zadaniem \e{routera wewnętrznego} \ang{exterior router},
zwanego czasem również \e{routerem dostępowym} \ang{access router}, jest
ochrona zarówno sieci peryferyjnej jak i sieci wewnętrznej. W praktyce,
routery zewnętrzne zazwyczaj pozwalają wszystkim danym wychodzącym wydostać
się na zewnątrz i prawie nie filtrują pakietów. Jedynymi specjalnymi
regułami filtrowania w zewnętrznym routerze są te, które chronią maszyny w
sieci peryferyjnej (czyli host bastionowy i router wewnętrzny). Zazwyczaj
jednak specjalna ochrona nie jest konieczna, ponieważ hosty w sieci
peryferyjnej chronione są przez własne zabezpieczenia. Aby wspierać usługi
pośredniczące, dopuszczonych przez router wewnętrzny z hostów wewnętrznych do
hosta bastionowego, router zewnętrzny może przepuszczać te protokoły tylko
wtedy, gdy pochodzą z hosta bastionowego. Innym użytecznym zadaniem, które
powinien wykonywać router zewnętrzny jest blokowanie wchodzących z sieci
zewnętrznej pakietów z fałszywym adresem źródłowym, czyli pakietów
usiłujących udawać pakiety z sieci wewnętrznej. Router zewnętrzny może
również zabraniać wyjścia z sieci pakietom z nieprawidłowym adresem
źródłowym.

Architektura z ekranowaną podsiecią jest odpowiednia do większości
zastosowań. Oczywiście, podane rozwiązanie jest pewnym schematem
posiadającym wiele różnych wariacji. Kładą one zazwyczaj jeszcze
większy nacisk na bezpieczeństwo, na zwiększenie przepustowości bądź
zapewnienie większego poziomu ciągłości działania w wypadku wystąpienia
awarii.

W \e{wieloczęściowej sieci ekranowej} \ang{split-screened subnet} nadal
występują routery wewnętrzny i zewnętrzny, ale pomiędzy nimi jest kilka
(zazwyczaj dwie) sieci. Osłonięte podsieci są przeważnie połączone ze sobą
za pomocą jednego bądź wielu hostów wielosieciowych zamiast następnych
routerów \rys{fig:screenedsubnet2}. Architektura ta stosowana jest w celu
zapewnienia sobie wielowarstwowego zabezpieczenia i ochrony hostów z usługa
pośredniczenia za pomocą routerów. Routery zapewniają ochronę przed
fałszerstwem i takimi awariami hosta wielosieciowego, w wyniku których
zaczyna on tarasować ruch. Host wielosieciowy, w porównaniu do filtrów
pakietów, umożliwia bardziej dokładną kontrolę połączeń.

Architektura wieloczęściowej sieci ekranowej wykorzystywana jest czasem
również w celu umożliwienia administracji usługami na hostach bastionowych
z wykorzystaniem protokołów uznanych ogólnie za niewystarczająco bezpieczne,
by mogły się znaleźć w sieci chronionej jedynie przez router zewnętrzny.
Przykładami takich protokołów mogą być własne protokoły systemu NT używane
podczas zdalnego uruchamiania menedżera użytkowników i monitora wydajności
albo też usługi w systemach Unix wykorzystujące do konfiguracji protokół
bez szyfrowania ruchu (np. telnet).

\begin{figure*}
\begin{center}
\input{screenedsubnet2}
\end{center}
\caption[Architektura dwuczęściowej ekranowanej sieci bez przechodzącego ruchu]
{\label{fig:screenedsubnet2} Architektura dwuczęściowej ekranowanej sieci
bez przechodzącego ruchu.}
\end{figure*}

W pewnych przypadkach zasadnym jest zastosowanie \e{niezależnych podsieci
ekranowanych}\ang{independent screened subnet} z oddzielnymi parami routerów
zewnętrznych i wewnętrznych. Jednym z powodów może być konieczność
zapewnienia nadmiarowości. Awaria czy skuteczny atak na jedną z sieci
peryferyjnych nie powoduje całkowitego braku łączności z siecią Internet.
Rozwiązanie takie wydaje się być zasadnym na przykład w przypadku dostawców
usług internetowych. W dużych instytucjach można też pokusić się o
oddzielenie usług przychodzących (np. do oficjalnego serwera WWW naszej
instytucji) od usług wychodzących (ruch generowany przez użytkowników z
sieci wewnętrznej). Znacznie prościej jest zapewnić ścisłe bezpieczeństwo
jeżeli ruch przychodzący i wychodzący zostaną rozdzielone.

Opisane powyżej architektury obrazują pewną strukturę logiczną systemu
zabezpieczeń, jednak fizycznie pewna funkcjonalność może być na przykład
scalona w jednym urządzeniu. Ze względu na cenę często \e{scala się router
wewnętrzny z zewnętrznym} . W takiej sytuacji jedna grupa portów pełni
funkcję routera zewnętrznego a druga grupa portów routera wewnętrznego.
Podobnie jak w klasycznym rozwiązaniu występuje sieć peryferyjna,
odgradzająca sieć zewnętrzną od sieci wewnętrznej. W normalnych warunkach
poziom bezpieczeństwa jest dokładni taki sam jak przy rozłącznych routerach.
Router taki stanowi jednak pojedynczy punkt awarii. W przypadku opanowania
go przez intruza (co jest przy dobrym zabezpieczeniu mało prawdopodobne
jednak nie niemożliwe) sieć wewnętrzna jest bezbronna.

W pewnych przypadkach można używać pojedynczej maszyny z wieloma
interfejsami zarówno jako hosta bastionowego jak i routera zewnętrznego.
Przypuśćmy, że do sieci zewnętrznej łączymy się jedynie przez łącze
komutowane z wykorzystaniem protokołu PPP. W takim przypadku można używać
PPP w hoście bastionowym i pozwolić mu działać i jako host bastionowy i jako
router zewnętrzny. Używanie hosta wielosieciowego do routowania nie zapewni
wydajności i elastyczności dedykowanego routera, ale nie jest to potrzebne w
przypadku wolnego pojedynczego połączenia. W przeciwieństwie do łączenia
routera zewnętrznego i wewnętrznego, połączenie hosta bastionowego z
routerem zewnętrznym nie otwiera nowych poważnych luk. Po prostu host
bastionowy jest chroniony przez filtry na swoich własnych interfejsach,
które jak i w standardowej konfiguracji muszą być szczególnie uważnie
zabezpieczone.

Nie wszystkie scalania są jednak bezpiecznie. Należy pamiętać o
następujących zasadach:

\begin{itemize}

\item nie powinno się łączyć hosta bastionowego z routerem wewnętrznym,

\item nie powinno używać się wielu routerów wewnętrznych dla jednej sieci
peryferyjnej i jednego routera zewnętrznego,

\item niebezpiecznie jest używać jednocześnie i ekranowanych podsieci i
ekranowanych hostów.

\end{itemize}

W pierwszym przypadku system staje się systemem z ekranowanym hostem zamiast
podsiecią. Jeżeli ktoś włamie się do hosta bastionowego, ma także
natychmiast dostęp do sieci prywatnej.

W drugim przypadku problemem jest to, iż oprogramowanie routujące może
uznać, iż najszybsza droga między dwoma komputerami wewnętrznymi będzie
powadzić przez sieć peryferyjną. W przypadku konieczności wydzielenia w
sieci wewnętrznej osobnych podsieci, lepiej wydzielić je na jednym routerze
wewnętrznym albo też, w przypadku dużej liczby koniecznych podziałów,
zdecydować się na stworzenie za routerem wewnętrznym prywatnej sieci
szkieletowej łączącej wewnętrzne routery.

Nie stanowi natomiast, z punktu widzenia bezpieczeństwa, dodatkowego
problemu użycie wielu routerów zewnętrznych podłączonych do tej samej sieci
peryferyjnej.


\section{Zalecenia odnośnie bezpiecznej konfiguracji}

Architektura zabezpieczeń sieci jest pojęciem obejmującym swoim zakresem
zarówno pojedyncze routery brzegowe z filtrowaniem pakietów jak i
zaawansowane rozwiązania angażujące wiele ścian ogniowych, systemów
pośredniczenia i systemów wykrywania włamań. Jest jednak kilka zaleceń
ogólnych, odnoszących się do każdego systemu zabezpieczeń.

\begin{itemize}

\item \e{prostota rozwiązania} \ang{KISS, Keep It Simple}, rozwiązanie nie może
być zbyt skomplikowane, gdyż wtedy trudno w pełni je rozumieć, zweryfikować
oraz nim zarządzać. Złożoność w projektowaniu i funkcjonalności często
prowadzi do błędów konfiguracyjnych. Jest to najważniejsze z poniższych
zaleceń.

\item \e{wykorzystywanie urządzeń zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem},
przede wszystkim zaleca się nie zatrudnianie do funkcji ściany ogniowej
komputerów do tego pierwotnie nie dedykowanych. Analogicznie, podstawowym
przeznaczeniem routerów jest routing a nie filtrowanie pakietów. Nie oznacza
to, że nie należy wykorzystywać ich możliwości filtrowania pakietów, jednak
nie powinno się polegać jedynie na routerach.

\item \e{ochrona wielowarstwowa}, powinno się stosować architekturę
wielowarstwową, przygotowywać kilka linii obrony. Tam, gdzie można
wykorzystać kilka ścian ogniowych, należy je wykorzystać. Tam, gdzie można
wdrożyć filtrowania pakietów w kilku punktach sieci, powinno się je wdrożyć.
Jeżeli systemy operacyjne serwerów usług mają możliwość własnych metod
zabezpieczenia, należy je również skonfigurować i uaktywnić.

\item \e{niebagatelizowanie zagrożeń wewnętrznych} koncentrując się na
zabezpieczeniach przed zagrożeniami zewnętrznymi nie wolno zapominać o
potencjalnych zagrożeniach wewnętrznych. Rozpatrywać należy nie tylko
sytuację, w której pracownik próbuje naruszyć bezpieczeństwo sieci własnej
instytucji, ale i fakt, iż z powodu niedbałości bądź błędów użytkowników,
intruz może uzyskać formalnie poprawny dostęp do zasobów wewnętrznych
(zdobycie hasła pracownika, kradzież laptopa z konfiguracją VPN w przypadku
użytkowników mobilnych), po czym może próbować atakować zasoby sieciowe
mając już przyczółek w sieci wewnętrznej.

\end{itemize}

Decydując się na konkretną architekturę, która ma zabezpieczać sieć, należy
rozpatrywać ściany ogniowe, które oferują następujące własności:

\begin{itemize}

\item filtrowanie pakietów i protokołów (filtrowanie na bazie typu
protokołu, adresów i numerów portów źródła i celu, interfejsu
wejściowego/wyjściowego pakietu),

\item filtrowanie z badaniem stanu dla usług połączeniowych (co najmniej dla
protokołów SMTP, FTP oraz HTTP),

\item świadczenie usługi pośredniczenia \ang{proxy} dla planowanych do
wykorzystywania protokołów,

\item możliwość rejestracji zarówno ruchu przepuszczanego jak i
odrzucanego,

\item mechanizmy uwierzytelniania użytkowników o niestatycznym charakterze,
tak by nawet ewentualne podsłuchanie protokołu uwierzytelniania nie
umożliwiło intruzowi podanie się za uprawnionego użytkownika.

\end{itemize}

Decydując się na podłączenie do sieci Internet powinno się stworzyć co
najmniej jedną ekranowaną sieć peryferyjną (najlepiej dwie, zewnętrzną i
wewnętrzną), określaną również mianem strefy zdemilitaryzowanej \ang{DMZ}.
Usługi dostępne publicznie powinny być oddzielone od sieci wewnętrznej i
umieszczone w sieci peryferyjnej. Użytkownicy wewnętrzni powinni być
dodatkowo ochraniani przez wewnętrzną ścianę ogniową (co najmniej przez
router dławiący).

\begin{figure*}
\begin{center}
\input{fwarch1}
\end{center}
\caption[Rozbudowana architektura ściany ogniowej]
{\label{fig:fwarch1} Rozbudowana architektura ściany ogniowej.}
\end{figure*}

Na rysunku \ref{fig:fwarch1} pokazano przykład dobrze zabezpieczonej sieci z
dużą liczbą elementów zabezpieczających. Użytkownicy zdalni powinni raczej
korzystać z sieci VPN. O ile serwer połączeń telefonicznych dial-in mógłby
być umieszczony za ścianą ogniową, o tyle bezpieczniej jest powiązać go z
serwerem usługi VPN, by połączenia zdalne mogły umożliwiać uwierzytelnienie
i szyfrowanie. Jako dodatkowy element systemu zabezpieczeń, poza dotychczas
omawianymi, pojawiają się systemy wykrywania intruzów \ang{IDS}. Na rysunku
umieszczono sieciowe systemy wykrywania intruzów \ang{network-based
intrusion detection systems, NIDS}. Systemy typu host-based \ang{HIDS} mogą
być dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku instalacji na serwerach
niekrytycznych pod względem wymagań na przepustowość, na przykład na
serwerach poczty elektronicznej.

W przypadku sieci wewnętrznych zaleca się stosowanie mechanizmu translacji
adresów \ang{NAT} oraz konfigurację osobnych, rozmieszczonych w osobnych
podsieciach, serwerów DNS do wykorzystywania przez użytkowników zewnętrznych
i użytkowników wewnętrznych. Informacja w serwerach DNS może być
zróżnicowana - tak, by ukryć szczegóły konfiguracyjne sieci wewnętrznej
przed potencjalnymi intruzami. Użytkownicy zdalni powinni być zobligowani
wdrożoną polityką bezpieczeństwa teleinformatycznego instytucji, do
instalacji na komputerach przenośnych, z których łączą się do sieci
instytucji, systemów typu \e{osobista ściana ogniowa} \ang{personal
firewall}, zabezpieczających sam komputer przenośny przed atakami z sieci
Internet.

Przed podjęciem decyzji o architekturze zabezpieczeń powinno się
przeprowadzić analizę ryzyka krytyczności poszczególnych elementów i
informacji przesyłanej w systemie teleinformatycznym. Rezultatem analizy
powinny być decyzje dotyczące metody zabezpieczania i kosztów przeznaczonych
na to zabezpieczenie.

Przed konfiguracją urzadzeń sieciowych pod względem zabezpieczania powinna
być przygotowana polityka zabezpieczeń, zawierająca między innymi informacje
jako informacje należy przepuszczać a jakie blokować. Domyślną polityką
dotyczącą ruchu przychodzącego powinno być blokowanie wszystkich pakietów i
połączeń, które jawnie nie zostały uznane za dozwolone. Alternatywa -
blokowanie tego, co jest jawnie zabronione, jest rozwiązaniem mniej
bezpiecznym.

Powinno się przyjąć jako generalną zasadę, iż każdy protokół i ruch, który
nie jest niezbędnie konieczny powinien być zablokowany juz na pierwszym
zabezpieczeniu, czyli na routerze dostępowym. Dzięki temu zredukuje się
możliwość ataków i zmniejszy nasilenie ruchu w sieciach peryferyjnych, przez
co zwiększy możliwość kontroli ruchu.

Zarówno do wychodzącego ruchu HTTP, jak i do wychodzącego i przychodzącego
ruchu SMTP, powinno się wykorzystywać systemy pośredniczące \ang{proxy}.
Stosowane rozwiązania pośredniczące co najmniej powinny:

\begin{itemize}

\item umożliwiać blokowanie apletów i aplikacji w języku Java,

\item posiadać możliwość filtrowania ActiveX i JavaScript,

\item blokować zadane konfiguracją typy załączników MIME poczty
elektronicznej,

\item wykonywać skanowania antywirusowe.

\end{itemize}

To na ile aktywna zawartość stron WWW jest blokowana czy filtrowana zależy
od przyjętej w instytucji polityki bezpieczeństwa. Należy znaleźć sensowny
kompromis między możliwością przeglądania jak największego spektrum stron
sieci WWW a bezpieczeństwem. Jedynym elementem, który bezwarunkowo powinien
być blokowany są listy z wirusami i koniami trojańskimi. Z punktu widzenia
bezpieczeństwa oczywiście idealną sytuacją byłoby blokowanie całej aktywnej
zawartości wszystkich zewnętrznych stron WWW.

Załączniki poczty posiadające następujące rozszerzenia zawierają instrukcje,
które mogą być wykonane półautomatycznie bądź automatycznie na komputerze
odbiorczym:
\e{.ade},
\e{.adp},
\e{.bas},
\e{.bat},
\e{.chm},
\e{.cmd},
\e{.com},
\e{.cpl},
\e{.crt},
\e{.dll},
\e{.eml},
\e{.exe},
\e{.hlp},
\e{.hta},
\e{.inf},
\e{.ins},
\e{.isp},
\e{.js},
\e{.jse},
\e{.lnk},
\e{.mdb},
\e{.mde},
\e{.msc},
\e{.msi},
\e{.msp},
\e{.mst},
\e{.pcd},
\e{.pif},
\e{.pl},
\e{.pot},
\e{.reg},
\e{.scr},
\e{.sct},
\e{.scx},
\e{.shs},
\e{.url},
\e{.vb},
\e{.vbe},
\e{.vbs},
\e{.wsc},
\e{.wsc},
\e{.wsf},
\e{.wsh}.

Rozszerzenia te w znakomitej większości są charakterystyczne dla systemów MS
Windows. Nie oznacza to jednak, iż inne systemy operacyjne są wolne od
zagrożeń związanych z możliwością uruchomienia robaków poprzez otwarcie
załącznika poczty. Kod wykonywalny może być umieszczony również poprzez
odwołania do adresów URL, a także w bezpiecznych wydawać by się mogło
plikach jak np. pliki w postaci Postscript. To, że destrukcyjne czy
intruzyjne załączniki preparowane są najczęściej dla systemu Windows wiąże
się jedynie z mniejszą popularnością innych systemów, a nie ich lepszymi
założeniami pod względem bezpieczeństwa. W najbliższym czasie można na
przykład spodziewać się coraz większej liczby robaków przygotowywanych pod
odbiorcę w systemie Linux - ze względu na rosnącą popularność tego systemu.

Domyślną polityką ściany ogniowej powinno być blokowanie całego
przychodzącego ruchu o ile ten nie został jawnie dopuszczony dla wybranych
protokołów czy adresów. Poniżej przedstawiono zestawienie serwisów i
aplikacji, które powinny przedmiotem konfiguracji na ścianie ogniowej wraz z
opisem działania, które należy przedsięwziąć. Zestawienie stworzono na bazie
zaleceń organizacji CERT/CC (www.cert.org/tech\_tips/packet\_filtering.html)
oraz SANS Institute (www.sans.org/top20.htm).

\begin{figure*}
\begin{small}
\begin{center}
\noindent
\begin{tabular}{|c|l|l|} \hline
\bf{Aplikacja} & \bf{Numer portu} & \bf{Akcja} \\ \hline
\hline
Usługi & telnet - 23/tcp &
  ograniczenie z silnym \\
 & & uwierzytelnianiem\\ \cline{2 - 3}
logowania & SSH - 22/tcp &
  ograniczenie do ustalonych \\
 & & systemów\\ \cline{2 - 3}
 & FTP - 21/tcp &
  ograniczenie z silnym \\
 & & uwierzytelnianiem\\ \cline{2 - 3}
 & \e{r-usługi} - 512-514/tcp &
  zawsze zablokowane\\ \hline
\hline
RPC i NFS & portmap/rpcbind - 111/tcp/udp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & NFS - 2049/tcp/udp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & lockd - 4045/tcp/udp &
  zawsze zablokowane\\ \hline
\hline
NetBIOS & 135/tcp/udp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
w Windows NT & 137/udp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & 138/udp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & 139/tcp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & 445/tcp/udp (W2K) &
  zawsze zablokowane\\ \hline
\hline
X Window & 6000/tcp - 6255/tcp &
  zawsze zablokowane\\ \hline
\hline
Usługi & DNS - 53/udp &
  ograniczone do zewnętrznych \\
nazewnicze & & serwerów DNS \\ \cline{2 - 3}
 & DNS, transfer strefy - 53/udp &
  zablokowane, o ile nie ma \\
 & & zewnętrznych \e{slave}\\ \cline{2 - 3}
 & LDAP - 389/tcp/udp &
  zawsze zablokowane\\ \hline
\hline
poczta & SMTP - 25/tcp &
  zablokowane z wyjątkiem \\
 & & serwerów poczty \\ \cline{2 - 3}
 & POP - 109/tcp i 110/tcp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & IMAP - 143/tcp &
  zawsze zablokowane\\ \hline
\hline
WWW & HTTP - 80/tcp i SSL - 443/tcp &
  zablokowane z wyjątkiem \\
 & & publicznych serwerów WWW \\ \cline{2 - 3}
 & \multicolumn{2}{c|}{być może również inne porty: 8000/tcp, 8080/tcp,
8888/tcp}\\ \hline
\hline
,,małe porty'' & porty poniżej 20/tcp/udp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & time - 37/tcp/udp &
  zawsze zablokowane\\ \hline
\hline
różne & TFTP - 69/udp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & finger - 79/tcp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & NNTP - 119/tcp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & NTP - 123/tcp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & LPD - 515/tcp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & syslog - 514/tcp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & SNMP - 161-162/tcp/udp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & BGP - 179/tcp &
  zawsze zablokowane\\ \cline{2 - 3}
 & SOCKS - 1080/tcp &
  zawsze zablokowane\\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{small}
\caption[Zalecana konfiguracja filtrowania pakietów]
{\label{tab:frules} Zalecana konfiguracja filtrowania pakietów.}
\end{figure*}

Jeżeli chodzi o filtrowanie protokołu ICMP, zaleca się blokowanie
przychodzących żądań echa (ping i traceroute) oraz blokowanie wychodzących
odpowiedzi echo, przekroczenia czasu, i nieosiągalności celu - z wyjątkiem
pakietów typu ,,wiadomość zbyt duża'' (typ 3, kod 4). Jest to podejście
restrykcyjne, która utrudnia pracę również w przypadku prawidłowych prób
użycia pakietów ICMP. Na podejście mniej restrykcyjne, pozwalające na
ograniczoną listę dopuszczanych typów pakietów ICMP z określonych źródeł
(np. od własnego dostawcy sieci Internet) można sobie pozwolić, o ile
posiada się router, który potrafi dokładnie analizować i filtrować pakiety
ICMP.

Następujące typy ruchu sieciowego powinny być zawsze zablokowane:

\begin{itemize}

\item ruch wejściowy z nieautoryzowanych źródeł podający jako adres źródła
adres ściany ogniowej,

\item ruch wejściowy z adresem źródłowym stwierdzającym, iż pakiet jakoby
pochodzi z sieci wewnętrznej,

\item ruch wejściowy ze źródła z zakresu zdefiniowanego w RFC 1918 jako
zarezerwowanego dla sieci prywatnej,

\item ruch wejściowy z nieautoryzowanego źródła zawierający protokół SNMP
(Simple Network Management Protocol),

\item ruch wejściowy zawierający informacje o routingu źródłowym IP,

\item ruch wejściowy i wyjściowy zawierający jako źródło bądź przeznaczenie
adres lokalny 127.0.0.1,

\item ruch wejściowy i wyjściowy zawierający jako adres źródła bądź
przeznaczenia 0.0.0.0,

\item ruch wejściowy i wyjściowy zawierający adresy ukierunkowanego
rozgłaszania \ang{directed broadcast}.

\end{itemize}


Jeżeli ściana ogniowa została zainstalowana na standardowym systemie
operacyjnym (np. Unix, Windows NT), system operacyjny musi oferować
zminimalizowany (być może żaden) zestaw usług sieciowych. Najlepszą sytuacją
jest ta, w której system taki nie oferuje żadnych usług sieciowych (żadne
usługi nie słuchają na portach IP) oprócz niezbędnych do realizacji funkcji
ściany ogniowej. System operacyjny musi być też regularnie uaktualniany
poprzez nakładanie łatek na system przygotowanych przez producenta.

Kopia zapasowa systemu ściany ogniowej nie powinna być przeprowadzana przez
sieć. Do tworzenia kopii powinno się wykorzystywać jedynie wewnętrzne
mechanizmy, np. dołączony streamer. Wykonywanie kopii zapasowych przez sieć
byłoby źródłem potencjalnych luk w systemie zabezpieczeń.

Ściana ogniowa powinna rejestrować ustalony przez administratora ruch.
Zarejestrowane dzienniki systemowe powinny być analizowane przez
administratora systemu codziennie. O ile system ściany ogniowej posiada
zdalny interfejs graficzny do konfiguracji i przeglądania zapisanych
informacji, warto zastanowić się czy nie należy stworzyć dedykowanej sieci
wewnętrznej połączonej do ściany dedykowanym interfejsem jedynie do łączenia
się ze ścianą ogniową przez administratora poprzez klienta interfejsu
graficznego.

Mimo silnych zabezpieczeń każda instytucja powinna być przygotowana na
wystąpienie incydentów naruszenia bezpieczeństwa zasobów sieciowych o różnym
poziomie konsekwencji. Procedury obsługi incydentów powinny być przygotowane
zanim takowe incydenty wystąpią.