Mariusz Kamola - publikacje

EN

Książki, rozdziały w książkach lub monografiach, rozprawy

 1. M Kamola; P Arabas, "Sieci społeczne i technologiczne. Jak zrozumieć, jak wykorzystać", PWN 2018
 2. M Kamola; J Błaszczyk; B Kubica; E Niewiadomska-Szynkiewicz, "Programowanie rozproszone w środowiskach sieciowych oparte na wywołaniach zdalnych procedur", Programowanie równoległe i rozproszone, OWPW 2009
 3. M Kamola; M Karpowicz; E Niewiadomska-Szynkiewicz; K Malinowski, "System badawczy" Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi, WKŁ 2011
 4. E Niewiadomska-Szynkiewicz, P Arabas, M Kamola, K Malinowski et al. "Sterowanie energooszczędną siecią teleinformatyczną" Aktualne problemy automatyki i robotyki" red. K Malinowski, J Józefczyk, J Świątek, Exit 2014
 5. P Arabas, M Kamola, K Malinowski, "IP Services Market: Modelling, Research and Reality", Architectures for Quality of Service in the Internet red. W Burakowski, B Koch, A Bęben, Springer LNCS, 2003
 6. M Kamola, "Software environment for market balancing mechanisms development, and its application to solving more general problems in parallel way" Applied Parallel and Scientific Computing, Springer LNCS, 2012
 7. M Kamola, Rozdziały 7.7 (RPC), 7.4 (RMI) i 7.5 (CORBA) w monografii "Programowanie równoległe i rozproszone", red. A Karbowski, E Niewiadomska-Szynkiewicz, OWPW 2009
 8. M Kamola, "Algorithms for Optimisation Problems with Implicit and Feasibility Constraints", praca doktorska na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, marzec 2004
 9. P Miazga, M Kamola, "Global and local optimization algorithms in automated waveguide design", Evolutionary Computation And Global Optimization - Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, red. J Arabas, OWPW, 2002
 10. M Kamola, "Narzędzia do tworzenia obiektowych programów rozproszonych w środowiskach sieciowych", Obliczenia równoległe i rozproszone, red. A Karbowski, E Niewiadomska-Szynkiewicz, OWPW 2001
 11. M Kamola, "Sterowanie z powtarzaną optymalizacją. Optymalizacja z nierównomierną dyskretyzacją sterowania", praca dyplomowa magisterska w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW, opiekun: prof. K. Malinowski, 1997

W czasopismach z listy "A" (w dniu publikacji)

 1. M Kamola, Internet of Things with Lightweight Identities Implemented Using DNS DANE - Architecture Proposal", Sensors, 2018
 2. R Bolla et al. "Large-scale validation and benchmarking of a network of power-conservative systems using ETSI's Green Abstraction Layer." Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2016
 3. E Niewiadomska-Szynkiewicz, et al. „Dynamic power management in energy-aware computer networks and data intensive computing systems.”, Future Generation Computer Systems, 2014
 4. M Kamola, P Arabas, "Dynamically Established Transmission Paths in the Future Internet - Proposal of a Framework", Biuletyn Techniczny PAN, 2011
 5. M Kamola, "Hybrid Approach to Design Optimisation: Preserve Accuracy, Reduce Dimensionality, AMCS, 2007
 6. P Arabas, M Kamola, K Malinowski, M Małowidzki, "Pricing for IP Network and Services", IKSM, 2003

W pozostałych czasopismach punktowanych

 1. M Kamola, J Wesołowski "Techniki analizy i modelowanie więźby ruchu miejskiego". Transport Miejski i Regionalny, w druku
 2. M Kamola, E Niewiadomska-Szynkiewicz, P Arabas, A Sikora "Energy-saving Algorithms for the Control of Backbone Networks: A Survey”. JTIT, 2016
 3. M Kamola, „Dynamika triad w serwisie Instagram”. Przegląd Telekomunikacyjny, 2016
 4. M Kamola, „Using Rate Equation for Modeling Triad Dynamics on Instagram”, Proceedings of ICDIM, 2016
 5. M Kamola, "Analytics of Industrial Operational Data Inspired by Natural Language Processing, Proceedings of IEEE International Congress on Big Data, 2015
 6. M Kamola, „Protecting privacy of GPS trails by anonymization of the road graph”, Proceedings of ACM SIGSPATIAL Workshop on Smart Cities and Urban Analytics, 2015
 7. M Kamola, S Plamowski, Cz Godlejewski, K Antoniewicz, A Gromnicki „”. Nafta-Gaz, 2015
 8. M Kamola, „Estimation of Correlated Flows from Link Measurements”, Proceedings of MMAR, 2015
 9. M Kamola, „Energooszczędne trasowanie ruchu w sieci IP z OSPF”, Materiały KSTiT, 2014
 10. M Kamola, P Arabas. „Network Resilience Analysis: Review of Concepts and a Country-Level Case Study.” Computer Science, 2014
 11. M Kamola, P Arabas, “Shortest Path Green Routing and the Importance of Traffic Matrix Knowledge”, Proceedings of TIWDC, 2013
 12. E Niewiadomska-Szynkiewicz et al. „Network-Wide Power Management in Computer Networks”, Proceedings of SSEEGN, 2013, WoS
 13. M Kamola et al., „ECONET: energooszczędne sieci IP”, Przegląd Telekomunikacyjny, 2013
 14. M Kamola et al., „ECONET – energooszczędne techniki dla przewodowych sieci komputerowych”, Przegląd Telekomunikacyjny, 2012
 15. M Kamola, „Who is asking and for what: WHOIS traffic analysis”, JTIT, 2012
 16. P Arabas, P Jaskóła, M Kamola, M Karpowicz, "Analysis and Modeling of Domain Registration Process", JTIT, 2012
 17. M Kamola, E Niewiadomska-Szynkiewicz, B Piech, "Reconstruction of a Social Network Graph from Incomplete Call Detail Records", Materiały konferencji CASoN, 2011
 18. M Kamola, E Niewiadomska-Szynkiewicz, K Malinowski, W Stańczuk, P Pałka, "A Software Platform for Research on Auction Mechanisms", JTIT, 2011
 19. E Niewiadomska-Szynkiewicz, M Marks, M Kamola. „Localization in wireless sensor networks using heuristic optimization techniques”, JTIT, 2011
 20. P Arabas, M Kamola, "Dynamic contracting of IP services - system architecture and prototype", JTIT, 2011
 21. P Arabas, M Kamola, "Świadczenie usług przesyłowych z gwarancjami jakości w sieci IP - idea i prototyp systemu", Przegląd Telekomunikacyjny, 2011
 22. M Kamola, P Arabas, "Wykorzystanie technologii Vecta Star do przekazu audiowizualnego wysokiej rozdzielczości", Przegląd Telekomunikacyjny, 2009
 23. M Kamola, P Arabas, "Sieć z giełdowym systemem zawierania kontraktów na usługi przesyłowe - propozycja architektury", Przegląd Telekomunikacyjny, 2008
 24. P Paulski, M Kamola, "Optimal Bandwidth Allocation in IP Network; the case of QoS-sensitive user utility functions", Proceedings of Summer Computer Simulation Conference, 2008
 25. M Kamola, "Shared Memory for Matlab and Octave: Another Package for Distributed Programming", Proceedings of the 11th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Systems Theory and Applications, 2007
 26. M Kamola, P Arabas, K Malinowski, "Uncertainty in Modelling and Its Impact on Optimisation Domain; Network Services Pricing", Proceedings of Summer Computer Simulation Conference, 2003

Niepunktowane publikacje recenzowane

 1. M Karpowicz, P Arabas, M Kamola, “Energy-aware multi-level control system for network of Linux software routers”, SECURE 2013
 2. M Kamola, "Optymalizacja w projektowaniu: propozycja wykorzystania odmiennego modelu uproszczonego", Materiały V Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, str. 63 - 68, 2006
 3. M Kamola, "O projektowaniu odpornym na niedoskonałości modelu numerycznego", Materiały XV Krajowej Konferencji Automatyki, 2005
 4. M Kamola, K Malinowski, "Simulator-Optimizer Approach to Planning of Plant Operation: Ill-Defined Simulator Case", IFAC - MIM 2000
 5. M Kamola, "Wykorzystanie ciągów Sobola do wyznaczania początkowej puli punktów algorytmów optymalizacji", Materiały IV Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Lądek Zdrój, str. 107-113, 2000

Publikacje nierecenzowane

 1. M Kamola, A Tychmanowicz, „Przestrzeganie ograniczeń prędkości przez kierowców w ruchu tranzytowym”, raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej PW, nr 2017-02, 2017
 2. M Kamola, „Wybrane podejścia do modelowania dynamiki sieci społecznych”, Raport naukowo-techniczny NASK nr 2015-20, 2015
 3. M Kamola, „Możliwości tworzenia aplikacji analizujących dane z wielu publicznie dostępnych źródeł”, raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej PW, nr 2015-17, 2015
 4. M Kamola, S Plamowski, „Simulation-based optimization of transportation costs in high pressure gas grid”, arXiv.org, 2013
 5. M Kamola, E Niewiadomska-Szynkiewicz, K Malinowski, W Stańczuk, "Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych", Materiały konferencji Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji; aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe., Warszawa, 2010
 6. P Talipski, M Kamola, "Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali", Raport Inst. Automatyki i Informatyki Stosowanej PW nr 10-04, 2010
 7. M Kamola, "Simulation Optimization - A Survey of Technologies", raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej PW, nr 03-18, 2003
 8. E Niewiadomska-Szynkiewicz, M Kamola, "Wydajność i stosowalność metod globalnych w praktycznych zadaniach optymalizacji", Materiały Warsztatów Algorytmów Genetycznych na Szyndzielni, Bielsko-Biała-Szyndzielnia, 26 - 27 kwietnia 2002, str. 19, 2002