Projekty badawcze

Projekt QOSIPS


Projekt QOSIPS w pigułce

(Quality of Service and Pricing Differentiation for IP Services)

W obliczu burzliwego rozwoju sieci komputerowych i ich wszechstronnego wykorzystania istnieje wyraźna potrzeba wprowadzania - społecznie użytecznych i słuzących właściwemu rozwojowi usług sieciowych - mechanizmów kontroli jakości oraz wyceny tych usług.

Celem projektu QOSIPS jest dostarczenie narzędzi - systemu oprogramowania - pozwalających dostawcom usług internetowych (NSP) na lepsze wykorzystanie technicznego i społecznego potencjału sieci komputerowych wykorzystujących Internet Protocol (IP).

Projekt prowadzony jest w ramach Piątego Programu Ramowego, finansowanego przez Unię Europejską. Prace wystartowały w listopadzie 2000 roku i potrwają do lipca 2002.

Kontakt z koordynatorem projektu

Nathalie Cassaigne
University of Manchester.
Institute of Science and Technology

Sackville Street, P.O. Box 88
Manchester M60 1QD, UK
Tel.: +44 161 200 3358
Fax: +44 161 200 3346
E-mail:
qosips@co.umist.ac.uk

Oficjalna strona projektu QOSIPS: http://qosips.ia.pw.edu.pl


Uczestnicy projektu QOSIPS

UMIST   KSSG  WUT     IPANEMA     9 TELECOM

 • University of Manchester.
  Institute of Science and Technology.
  Decision Technology Group (DTG)
  (koordynator projektu oraz partner badawczy, Wielka Brytania)
 • KSS Group plc.
  (partner wykonawczy, Wielka Brytania)
 • Politechnika Warszawska
  Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
  Zakład Sterowania Systemów
  Zespół Złożonych Systemów
  (partner badawczy)

  Pracownicy i doktoranci IAiIS zatrudnieni w projekcie:

  Krzysztof Malinowski - Senior Project Manager
  Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz - Deputy Project Manager
  Mariusz Kamola - Technical Project Manager
  Piotr Arabas, Przemysław Jaskóła - Scientific Developers
  Adam Czajka - Dissemination Officer
 • IPANEMA Technologies.
  (partner wykonawczy, Francja)
 • 9 Telecom
  (użytkownik systemu, Francja)

Koordynator projektu

UMIST/DTG (Decision Technologies Group), jako zespół wielokrotnie uczestniczący w projektach sponsorowanych przez Komisję Europejską i rząd angielski, i posiadający z tego tytułu ogromne doświadczenie w kierowaniu dużymi projektami międzynarodowymi, koordynuje prace w ramach projektu. Ponadto zespół ten specjalizuje się w badaniach nad inteligentnymi systemami wspomagania decyzji.

Partnerzy wykonawczy

KSS Group plc jest firmą zaliczaną na rynku angielskim do sektora SME (small & medium enterprises). Firma jest światowym liderem w zakresie technologii wspomagania decyzji i wyceny usług, w szczególności w zastosowaniu do telefonii komórkowej. KSS jest odpowiedzialny za moduł wyceny (Pricing Module).

IPANEMA Technologies S.A. jest kolejnym partnerem wykonawczym w projekcie. IPANEMA jest dostawcą nowatorskich rozwiązań pozwalających na nieinwazyjny pomiar jakości usług w sieciach opartych na IP, dokonywany w czasie rzeczywistym. Systemy oferowane przez firmę IPANEMA stosowane mogą być w sieciach VPN (Virtual Private Network) jak również w architekturach dostawców usług sieciowych (NSP - Network Service Provider).

Zarówno KSS Group plc. jak i IPANEMA Technologies S.A. zawarły umowę o komercjalizacji produktu QOSIPS.

Partnerzy badawczy

Głównym obszarem zainteresowań zespołu prof. Krzysztofa Malinowskiego jest rozwijanie teorii i metodyki opartej na modelu predykcyjnym w sterowaniu i hierarchicznych strukturach sterowania w systemach nieliniowych z niepewnością, rozwijanie metod rozwiązywania ciągłych i dyskretnych w czasie problemów optymalizacji, oraz tworzenie oprogramowania dla komputerowo wspomaganych analiz i projektowania złożonych systemów sterowania. Zadaniem zespołu jest opracowanie, wspólnie z KSS, modułu do przewidywania reakcji użytkowników na zmiany cen usług sieciowych określonych kategorii i optymalizacji tych cen. Zespół prof. Malinowskiego jest również odpowiedzialny za prezentację założeń projektu oraz rozpowszechnianie wyników badań.

Wśród różnorakich doświadczeń wynikających z projektu QOSIPS, UMIST/DTG (Decision Technologies Group) zwraca szczególną uwagę na przydatność i postrzeganie przez ekspertów biznesowych dwóch składników systemu: modułu wyceny oraz panelu sterującego. Wspólnie z partnerami wykonawczymi (KSS oraz IPANEMA), zespół UMIST/DTG odgrywa znaczącą rolę w analizie procedur biznesowych oraz w organizacji eksperymentów badawczych u klienta.

Użytkownik systemu

9 Telecom jest nowatorskim dostawcą usług sieciowych. 9 Telecom odpowiada za definicję interfejsu użytkownika systemu QOSIPS. Firma będzie głównym wykonawcą testów końcowych. W szczególności do zadań firmy należy:

 • instalacja i użytkowanie sprzętu pomiarowego QoS,
 • ciągłe używanie systemu QOSIPS,
 • pomiar jakości usług w obrębie swojej sieci,
 • definicja profili swoich użytkowników,
 • tworzenie innowacyjnych usług zorientowanych na jakość oraz
 • optymalizacja cen tychże usług z pomocą systemu QOSIPS.

9 Telecom, przy wsparciu partnerów KSS, IPANEMA oraz UMIST będzie pierwszym użytkownikiem systemu QOSIPS, co ma doprowadzić do wzmocnienia pozycji firmy na rynku dostawców usług sieciowych oraz zaoferowania swoim klientom konkurencyjnych, optymalnie wycenionych usług zorientowanych na SLA (Service Level Agreement). W momencie komercjalizacji systemu QOSIPS, 9 Telecom posiadał już będzie 9-12 miesięczne doświadczenie z produktem, wystarczające do efektywnego wykorzystania potencjału systemu.


Tematyka prac

 

Głównym celem projektu QOSIPS jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiej technologii wspomagającej zarządzanie jakością usług w sieciach opartych na IP, umożliwiającej różnicowanie tych usług oraz optymalną ich wycenę przez dostawców usług sieciowych. Efektem prac będzie kompletny zintegrowany system (oprogramowanie, sprzęt oraz metodyka) cechujący się m.in. możliwością:

 • wyczerpującego i dokładnego pomiaru jakości oferowanych usług bez potrzeby wprowadzania pakietów pomiarowych do sieci
 • definiowania profili użytkownika w celu różnicowania usług oraz zapewnienia jakości usług
 • wyznaczenia optymalnych cen usług w postaci umów SLA zorientowanych na jakość ( QoS oriented Service Level Agreement), tj. różnicujących jakość usług w zależności od typu aplikacji, trasy, pory dnia itp.
 • uzależnienia opłat od generowanego ruchu.

Architektura i metodyka systemu QOSIP

Architektura i metodyka systemu QOSIPS

W celu osiągnięcią założonej funkcjonalności tworzonego produktu, system QOSIPS złożony będzie z dwóch głównych modułów:

 • Moduł jakości (The Quality Module) odpowiedzialny za pomiar jakości usług oraz ustalanie profili użytkowników,
 • Moduł wyceny (The Pricing Module) odpowiedzialny za optymalną wycenę usług - oferowanych aktualnie i przyszłych.
Zakłada się również przedstawienie propozycji interfejsu pomiędzy stworzonym system a istniejącymi mechanizmami zarządzania siecią oraz systemami naliczania opłat.

Realizacja systemu QOSIPS

Realizacja systemu QOSIPS

Organizacja projektu

Projekt podzielony został na 7 pakietów tematycznych (WP - workpackages), odnoszących się zarówno do samych prac nad systemem, jak również odpowiadających zarządzaniu przedsięwzięciem i prezentacji wyników:

Kamienie milowe projektu (milestones)

 • kwiecień 2001: ukończona analiza obecnej sytuacji możliwości szacowania i wyceny jakości usług na rynku teleinformatycznym; uzgodnienie priorytetów elementów projektu; gotowy plan prezentacji i promocji produktu;
 • sierpień 2001: kompletna specyfikacja całego systemu, w tym szczegółowy opis projektowanych modułów;
 • listopad 2001: kompletna i stabilna implementacja modułów jakości i wyceny usług;
 • marzec 2002: pierwsza kompletna wersja produktu QOSIPS; początek testów systemu;
 • lipiec 2002: zakończenie fazy eksperymentalnej; produkt gotowy do komercjalizacji.


Materiały do pobrania

 

Wszystkie materiały są aktualnymi raportami projektu (deliverables) przeznaczonymi do publicznej prezentacji i zaakceptowanymi przez Komisję Europejską. Wszystkie materiały dostępne są wyłącznie w języku angielskim.

Broszury oraz prezentacje ogólne

Publikacje naukowe

 • Nathalie Cassaigne, "The Dashboard: a knowledge conversion tool", QOSIPS Research paper I

  Streszczenie: This paper focuses on tacit and explicit knowledge conversion as conceptualized by Nonaka and Takeuchi. It presents a decision support tool (Dashboard) that supports the conversion of domain expert knowledge in such a way that nondomain expert can understand, internalize, combine explicit expert knowledge to inform their decision. The Dashboard approach to knowledge conversion is presented.
  pobierz (Adobe pdf, 300kB)
 • Piotr Arabas, Mariusz Kamola, Krzysztof Malinowski, Marek Małowidzki , "Pricing for IP Networks and Services", QOSIPS Research Paper II

  Streszczenie: This document encloses the research paper containing WUT's experience on modeling and pricing issues for IP networks and products, gained within QOSIPS project. The article presents two perspectives for pricing: from market level perspective and from network operation level perspective. The authors focus on the common notion of prices present in both perspectives, and on relations between pricing at marketing level and at network operation level. The topic that bounds them is QoS.
  pobierz (skompresowany dokument PostScript, 840kB)

Opis i prezentacja panelu sterującego (dashboard)

 • Konstantinos Topalidis, "Mock up of the Dashboard"

  Streszczenie: The objective of the dashboard is to present the information necessary for the NSP top-level managers to take their decisions. It combines data, information and analysis coming from the quality module with simulation and optimization results from the pricing module. The dashboard plays a crucial role in the QOSIPS system. Even if the QoS and the pricing modules are effective, a top level manager will not use the QOSIPS system on a day to day basis if the critical information are not displayed on a usable and easy to understand format that satisfies their decision making process. The mock up of the dashboard is a prototype on which the final product will be based on. The representation of information is based on aggregated data from the pricing and the quality modules, formatted in such a way that they provide complete information in an abstract way.
  pobierz (skompresowany dokument PostScript, 2.8MB)
 • Konstantinos Topalidis, Lionel Lorimier, "Implementation and Testing Of the Dashboard"

  Streszczenie: The objective of implementation and testing of the dashboard is to show and demonstrate the techniques and technologies that were used for the implementation of the dashboard. The document is divided in three major sections. The first section of the document provides a revision from the mock up version of the dashboard. The second section provides a brief description of the technologies that have been used in the dashboard. These include Microsoft Access 2000, Microsoft s Active Server Pages (ASP) and VBScript. The Third and last part shows how these technologies were combined to develop the dashboard, giving examples of code where necessary. The demonstration of the dashboard is online on the web. For security reasons the url address and the login name and password are not present in this report.
  pobierz (skompresowany dokument Adobe pdf, 830kB)
 • Makieta Panelu Sterującego (Mock up of the Dashboard)

  Makieta Panelu Sterującego w postaci strony internetowej.
  pobierz (skompresowany zbiór plików HTML, 305kB)
 • Prezentacja Panelu Sterującego

  pobierz (skompresowany pokaz slajdów PPT, 795kB)

Inne publikacje

 • Xiao Jun Zeng & Nathalie Cassaigne, "Report on Initial Modelling"

  Streszczenie: The objective of this document is to present the initial modeling of the Pricing Module. This document is part of a set of reports documenting the implementation of the QOSIPS system within the IP/NSP's environment. The structure of this report is first an introduction to the methodology used for the modeling initialization, and then a description of the results obtained during the initialization of the models is given.
  pobierz (Adobe pdf, 300kB)
 • Guillaume Boisseau, "Deployment Report"

  Streszczenie: The purpose of this deliverable is to present the deployment report. The different phases of the deployment concerning the module of the QOSIPS system are presented.
  pobierz (skompresowany dokument Adobe pdf, 2.3MB)
 • Ed Reynolds, Xiao Jun Zeng, "QOSIPS Methodology for Implementing QOSIPS Technology"

  Streszczenie: The price setting process is amongst the most important business process of an organisation. It is likely to cut across a number of departments and involves the hierarchy right up to senior members of the board. A lot of top management time is spent on taking these important decisions. It is therefore natural that this process should receive a considerable amount of scrutiny. For an IP Network Service Provider (IP NSP), the price setting process is the culmination of a series of processes that include network monitoring, customer profiling and service differentiation.

  In the main report, after describing the weaknesses of a typical network monitoring, customer profiling, service differentiation and price setting process, the enhanced QOSIPS supported overall process has been described. The specific decisions that such an enhanced process would support have also been described. Finally, the resources required to provide the support in the enhanced process have also been highlighted. These show that no additional personnel are required: only a slight reorganisation of the work of the pricing and network teams would enable the benefits of the new process to be delivered.
  pobierz (skompresowany dokument Adobe pdf, 570kB)
 • Thierry Grenot, "Business Case"

  Streszczenie: A Rapid Economic Justification (REJ) analysis validated by the Tera Information Group determined that QOSIPS deployment would enable VPN@desk to cost-effectively improve the efficiency of their current VPN services business and enable them to enter new, high-value, quality of service oriented networking. The study projected that, by using QOSIPS VPN@desk would gain more than 28% in revenue increase by pricing optimisation, achieve an Internal Rate of Return of 97% and payback within 12 months.
  pobierz (skompresowany dokument Adobe pdf, 292kB)
 • Ed Reynolds, Nathalie Cassaigne, "Measurement of Results and Evaluation Report"

  Streszczenie: The objective of this document is to report on the measurement of results and evaluation of the QOSIPS system during the field experiments at 9Telecom. This document is part of a set of reports documenting the implementation of the QOSIPS system within the IP/NSP s environment.
  pobierz (skompresowany dokument Adobe pdf, 463kB)
 • Nathalie Cassaigne, Barry Swaysland, "Final Report"

  Streszczenie: This report constitutes the Final Report for QOSIPS Quality of Service and Price Differentiation for IP Services. An IST Programme, Key Action 4 project, Contract Number IST-1999-20033.

  The 21 month Project started in November of 2000 for completion at the end of July 2002. The operational objectives of developing a marketable system for rapid commercialisation to IP network service providers (NSP) in Europe and the rest of the world, to enable them to support quality based services through quality measuring and monitoring and to price quality differentiated services, have been successfully achieved. Not only has the system been designed, implemented and tested in a live network, but its operational parameters have been redefined to take account of emerging business models that are needed to cope with the new market situation caused by the sudden decline in confidence in the telecommunications sector.

  The system has a unique Quality Module for measuring quality within IP networks, a Pricing Module that will model scenarios and optimise prices for an NSP s portfolio of services for a given set of strategic constraints, and give forecasts of the commercial and financial impact of those prices. The Quality and Pricing Modules, which are specialist tools, are integrated via a Dashboard Module that provides an interface with a system overview for business decision makers, so that they can interrogate the system for quality, financial and commercial results.
  pobierz (skompresowany dokument Adobe pdf, 518kB)